Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla polskiego odcinka gazociągu Jamał - Europa oraz metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania

Nowe zasady wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r. o godz. 06:00.

27 maja Prezes URE zatwierdził, na czas nieokreślony, nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa. Decyzję regulator wydał po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System (OGP Gaz-System). Operator wcześniej - w marcu 2020 r. - poddał proponowane zmiany procedurze konsultacji społecznych.

Zmiany w instrukcji związane są przede wszystkim z dostosowaniem jej treści do grudniowej decyzji Prezesa URE, która ustaliła treść umowy o powierzenie obowiązków operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, jaka została zawarta pomiędzy spółkami OGP Gaz-System a SGT EuRoPol GAZ.

Zmienione także metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania

Prezes URE zatwierdził także, na czas nieokreślony, zmienioną metodę kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania dla sieci przesyłowych. Metoda ta zawarta jest w dokumencie pn. „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”. Proponowane zmiany, analogicznie jak w przypadku Instrukcji Ruchu, także były konsultowane przez OGP Gaz – System z rynkiem (na przełomie marca i kwietnia br.).

Zmiany w Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących dotyczą przede wszystkim wysokości i rodzajów zabezpieczeń, które użytkownik sieci przesyłowej ma obowiązek ustanowić. Wprowadzono również zmiany dotyczące zasad weryfikacji przez OSP wysokości ustanowionego zabezpieczenia. W nowym Mechanizmie zostały również zawarte postanowienia dotyczące wysokości zabezpieczeń ustanawianych przez użytkownika, któremu Gaz-System zawiesił przydział zdolności.

Zmieniony Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących wchodzi w życie 1 czerwca 2020 r. Wyjątkiem jest punkt V.1.B. lit. c) Mechanizmu, którego wejście w życie zostało odroczone do 1 października 2020 r. Punkt ten dotyczy obowiązku ustanowienia minimalnego zabezpieczenia finansowego w wysokości 150 tys. zł.

***

  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) opracowywana jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego (OSP) i przedkładana Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.
  • Instrukcja określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tej sieci, w tym warunki dotyczące przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, warunki dotyczące kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami oraz parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.
  • IRiESP zawiera wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu oraz zarządzania ograniczeniami systemowymi. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu przesyłowego gazowego lub korzystający ze świadczonych przezeń usług, obowiązani są stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESP. Stanowi ona część umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych lub umowy kompleksowej.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

 

 

Data publikacji : 29.05.2020
Data modyfikacji : 01.06.2020

Opcje strony

do góry