Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8867,Spolka-E2-Energia-zaprzestaje-sprzedazy-energii-elektrycznej-i-gazu-Klienci-firm.html
28.05.2024, 06:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spółka E2 Energia zaprzestaje sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Klienci firmy mają zapewnioną ciągłość dostaw.

Spółka E2 Energia, działająca na polskim rynku obrotu energią i paliw gazowych, poinformowała o zaprzestaniu sprzedaży od 5 czerwca 2020 r. Prezes URE przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami klienci końcowi tej spółki zostaną objęci systemem sprzedaży rezerwowej.

Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii lub gazu. Energię elektryczną lub paliwa gazowe dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy. Gwarantuje to umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa.

Dotychczasowi klienci firmy E2 Energia nie muszą podejmować zatem żadnych działań w związku z sytuacją dotychczasowego dostawcy. Sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona przez dystrybutora, który automatycznie przełączy klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego wskazanego przez odbiorców w umowie. Jeśli natomiast w umowie nie został wskazany taki sprzedawca, jego funkcję na rynku gazu dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa będzie pełnił PGNiG Obrót Detaliczny, a na rynku energii tzw. sprzedawca z urzędu.

Sprzedaż rezerwowa

Warto przypomnieć, że umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej  lub paliwa gazowego. Umowa ta może ulec rozwiązaniu:

  • w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub
  • w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej termin wypowiedzenia.

Odbiorca nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że cena energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej może być wyższa niż średnie ceny na rynku. W interesie odbiorcy zatem będzie jak najszybszy przegląd ofert firm konkurencyjnych i ewentualne dokonanie wyboru nowego sprzedawcy.

***

  • Przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, tel. 22 244 26 36.
  • Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacji dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych.
  • w indywidualnych sprawach, konsumentom bezpłatną pomoc prawną świadczą Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu ze szczególnym uwzględnieniem interesów odbiorców końcowych.

Data publikacji : 05.06.2020
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony