Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prekwalifikacje do aukcji OZE w 2020 – zachęcamy do składania dokumentów

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Prezesa URE tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przypominamy, że podmioty zainteresowane udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia mogą już składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji.

Możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, czy uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, nie jest powiązana z publikacją ogłoszenia aukcji przez Prezesa URE. Z doświadczenia URE wynika, że przedsiębiorcy często błędnie zakładają, że dokumenty te można składać dopiero po ogłoszeniu aukcji. Prowadzi to do kumulacji postępowań administracyjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie aukcji, wydłużając tym samym proces prekwalifikacji do systemu aukcyjnego.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Wytwórcy energii elektrycznej w tzw. nowych lub istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii, zainteresowani udziałem w systemie aukcyjnym, są zobowiązani do złożenia odpowiednio wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji.[1]

  • Instalacje nowe

Zgodnie ustawą OZE, Prezes URE wydaje zaświadczenie  o dopuszczeniu do aukcji lub odmawia jego wydania, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Co istotne, termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania zaświadczenia (przy czym termin ważności zaświadczenia nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 75 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 5 tej ustawy – wymóg ten dotyczy w szczególności: warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz pozwolenia na budowę).

Wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszonych aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest wysłać wniosek w terminie obiektywnie umożliwiającym jego weryfikację.[2]  W przypadku potrzeby uzyskania kolejnego zaświadczenia dla tej samej instalacji odnawialnego źródła energii, wniosek o jego wydanie może zostać złożony przed upływem terminu ważności pierwotnego zaświadczenia.

  • Instalacje istniejące

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE (w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 r.), posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, który zamierza przystąpić do aukcji, składa do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Zgodnie z ustawą OZE, Prezes URE potwierdza przyjęcie deklaracji o przystąpieniu do aukcji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania albo, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 71 ust. 1-3 tej ustawy, zwraca ją wytwórcy.

Składanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji również jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszenia aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie jej weryfikacji, a w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminach wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

WAŻNE: Potwierdzenie przyjęcia deklaracji nie ma określonego terminu ważności, wobec czego deklaracja zaakceptowana w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej uprawnia do uczestnictwa w systemie aukcyjnym (bez konieczności jej corocznego „odświeżania”). Wyjątkiem są w szczególności przypadki, gdy: zmianie uległ stan faktyczny związany z daną instalacją (np. moc zainstalowana elektryczna), deklarację składał inny wytwórca lub deklaracja była złożona przed dniem wejścia w życie właściwych przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W powyższych przypadkach wytwórca zobligowany jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji spełniającej aktualne wymagania wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, stosownie do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2018 w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Zachęcamy do składania dokumentów przy wykorzystaniu Internetowej Platformy Aukcyjnej.

 

Szczegóły w komunikacie w sprawie prekwalifikacji do aukcji na rok 2020.

 

 


[1] Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), a także stosownie do postanowień Regulaminu aukcji.

[2] Z uwzględnieniem art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz terminów załatwienia sprawy wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Data publikacji : 20.08.2020

Opcje strony

do góry