Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza terminy wszystkich tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Aukcje odbędą się zgodnie z uzgodnionym z Ministrem Klimatu harmonogramem, o którym regulator informował już we wrześniu. Oferty w aukcjach można składać wyłącznie z wykorzystaniem Formularza Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Osiem aukcji w 2020 roku

W tym roku Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza z nich odbędzie się 3 listopada. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji „istniejących” i została dedykowana dla tych, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Natomiast pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji „nowych” odbędzie się 5 listopada i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny (niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – która zostanie przeprowadzona 26 listopada br. oraz dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – aukcja odbędzie się 3 grudnia br.

Ogłoszenia o aukcjach opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej URE i zawierają szczegółowe informacje dotyczące parametrów poszczególnych aukcji.

Poniżej kalendarz wszystkich tegorocznych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne.

WAŻNE:

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali potwierdzenie przyjęcia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy OZE albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy.

Do jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty spełniające wymagania określone w ustawie o OZE, aukcja pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Uwaga!

Przypominamy, że zgodnie z zasadami składania ofert, oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA ANI WYCOFANA, co wynika z art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.). Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty IPA.

Prosimy o uważne wprowadzanie danych obejmujących zwłaszcza:

  • cenę sprzedaży oferowanej energii,
  • ilość energii oferowanej do sprzedaży - z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
  • wartość pomocy inwestycyjnej oraz
  • cenę skorygowaną.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem aukcji oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

***

  • W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld złotych.
  • Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.
  • Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

 

Data publikacji : 01.10.2020
Data modyfikacji : 02.10.2020

Opcje strony

do góry