Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorco! Sprawdź gdzie złożyć informacje o rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

Przedsiębiorstwa energetyczne[1], których działalność związana jest z paliwami ciekłymi, mają obowiązek przekazywania Prezesowi URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury wykorzystywanej do prowadzanej działalności.

Obowiązek informacyjny polega na złożeniu specjalnego formularza i spoczywa na przedsiębiorstwach prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, ich przesyłaniu lub dystrybucji, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także na podmiotach przywożących. Czas na złożenie takiej informacji to 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania jej eksploatacji.

Gdzie należy złożyć sprawozdanie?

Formularz pn. Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywana do prowadzenia działalności lub jego aktualizację należy składać co do zasady do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa Oddziału Terenowego URE (przedsiębiorcy posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi).

Kto nadal sprawozdaje do Centrali URE?

Obowiązek składania formularza do Departamentu Rynku Paliw Ciekłych w URE nadal mają przedsiębiorstwa, które

  • wykonują równocześnie działalność dotyczącą paliw ciekłych inną niż obrót paliwami ciekłymi (np. magazynowanie paliw ciekłych);
  • posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • wykonują działalność wymagającą uzyskania koncesji wyłącznie w zakresie dotyczącym biopaliw ciekłych;
  • posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi i eksploatują więcej niż 20 stacji paliw ciekłych;
  • wykonują działalność w zakresie obrotu paliwami z zagranicą;
  • wykonują obrót paliwami ciekłymi, które stanowią również benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny i/lub nafty do silników odrzutowych;
  • posiadają siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego.

Informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), adres skrytki: /URE/SkrytkaESP.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)

Data publikacji : 24.11.2020
Data modyfikacji : 03.07.2023

Opcje strony

do góry