Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: informacje dla przedsiębiorców chcących skorzystać ze wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Do 31 marca wytwórcy mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji.

W przyszłym tygodniu wchodzi w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[1], która daje możliwość przyznania wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda – tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie będzie wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego. Przepisy ustawy wprowadzają dwustopniowy system wspierania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W ramach tzw. „pierwszej fazy” funkcjonowania systemu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r., wytwórcy będą mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc przydzielana decyzją Prezesa URE będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej. 

Na stronie internetowej URE dostępne są informacje i szablony dokumentów, które ułatwią przedsiębiorcom złożenie stosownych wniosków oraz usprawnią proces ich rozpatrywania.

Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, które mogą zostać objęte wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu nie może przekroczyć 5,9 GW. W następnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie w formule konkurencyjnej tj. poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028. W ramach ich rozstrzygnięć wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

Ze względu na skalę i specyfikę procesów inwestycyjnych offshore, okres wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w morskiej farmie wiatrowej wynosi 25 lat.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655


[1] Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234)

Data publikacji : 12.02.2021
Data modyfikacji : 12.02.2021

Opcje strony

do góry