Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9297,Rynek-OZE-Regulator-dostrzega-proby-obchodzenia-przepisow-prawa-w-umowach-typu-P.html
29.05.2024, 21:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek OZE: Regulator dostrzega próby obchodzenia przepisów prawa w umowach typu Power Purchase Agreements (PPA)

Wzrasta zainteresowanie uczestników rynku kontraktami typu Power Purchase Agreements[1] (PPA) dotyczącymi zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Regulator dostrzega, że część uczestników rynku energii zawiera i realizuje te umowy w sposób, który może wskazywać na próbę obejścia przepisów prawa, w szczególności obowiązków koncesyjnych i rejestrowych (rejestr wytwórców energii w małej instalacji - MIOZE), a w konsekwencji także obowiązków związanych ze wspieraniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nieprawidłowa realizacja takich obowiązków zagrożona jest odpowiedzialnością finansową przedsiębiorców.

Prezes URE wskazuje zatem, że o charakterze i istocie danego kontraktu nie decyduje jego nazwa, a postanowienia umowne, których treść może rzutować na zakres obowiązków publicznoprawnych.

Regulator dostrzega tym samym sytuacje, kiedy dany podmiot nie przenosi na drugą stronę umowy prawa własności do określonej instalacji. W świetle postanowień tego typu umów kontrahent, co do zasady, nie może zatem np. podjąć działań w celu demontażu, wyłączenia lub ograniczenia pracy instalacji.

Realizacja umów tego typu polega zatem w rzeczywistości na udostępnieniu odbiorcy końcowemu nie instalacji wytwórczej, a wytwarzanej energii elektrycznej, której wolumen zużycia przedkłada się na wysokość świadczeń należnych podmiotowi udostępniającemu. W konsekwencji podmiot udostępniający faktycznie zyskuje status przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i sprzedającego tę energię odbiorcom końcowym.
A zatem powinien realizować ciążące na nim ustawowe obowiązki publicznoprawne.

Taki podmiot automatycznie podlega również przepisom ustawy o OZE[2] w zakresie dotyczącym całego wolumenu energii elektrycznej stanowiącej przedmiot umowy i ma obowiązek przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub ewentualnie uiścić opłatę zastępczą.

WAŻNE! Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i obrocie (sprzedaży) energią elektryczną wymaga uzyskania stosownej koncesji Prezesa URE, względnie, w przypadkach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, wpisu do rejestru małych instalacji (rejestr MIOZE).

***

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] PPA to umowa cywilnoprawna pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z instalacji OZE, np. właścicielem farmy fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej (sprzedawcą), a odbiorcą energii elektrycznej (kupującym). Polega, co do zasady, na bezpośrednim zakupie energii przez odbiorcę od wytwórcy.

[2] Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020.261).

Data publikacji : 12.02.2021
Data modyfikacji : 12.02.2021

Opcje strony