Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będą zmiany regulacji rynku gazu

Komisja Europejska przeprowadzi przegląd regulacji unijnych dotyczących dostępu do rynku gazu. Trwają konsultacje społeczne

Do 10 marca można zgłosić swoje uwagi i opinie na temat obowiązującego prawodawstwa unijnego dotyczącego rynku gazu oraz konieczności wprowadzenia w nim zmian niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych transformacji energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych, w którym zaprasza obywateli państw członkowskich, w tym zainteresowane grupy (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa, administracje krajowe) do przesyłania wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w przygotowaniu rewizji obowiązujących przepisów dot. rynku gazu (Gas networks – revision of EU rules on market access).

Projekt przewiduje przeprowadzenie przeglądu unijnych przepisów w celu ułatwienia zwiększenia na rynku udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz usunięcia wszelkich niepotrzebnych barier regulacyjnych i osiągnięcia celu znacznego zmniejszenia emisyjności gospodarki UE w roku 2050. Rewizją zostaje objęta dyrektywa 2009/73/WE i rozporządzenie 715/2009[1]. Obowiązujące obecnie przepisy dotyczą reguł i zasad funkcjonowania jedynie gazu ziemnego opartego na paliwach kopalnych, nie przewidują natomiast zwiększenia się znaczenia alternatywnych gazów takich jak bio- lub syntetyczny metan, wodoru, ani różnych technologii produkcji tych gazów i ich transportu.

Zdaniem KE rosnący udział odnawialnych źródeł energii wymaga lepszej integracji całego systemu energetycznego, zarówno rynków, jak i infrastruktury. Nowe ramy regulacyjne powinny umożliwić zwiększenie płynności i konkurencji na tych rynkach przy jednoczesnej ochronie konsumentów.

URE zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej.

***

Zgodnie ze wstępną oceną skutków regulacji projektu:

  • Paliwa gazowe odpowiadają obecnie za około 22 proc. całkowitego zużycia energii w UE (w tym około 20 proc. produkcji energii elektrycznej w UE i 39 proc. produkcji ciepła). Zgodnie ze scenariuszami stosowanymi w ocenie skutków planu ukierunkowanego na zmiany klimatu, udział paliw gazowych w całkowitym zużyciu energii w UE w 2050 r. wyniósłby około 20 proc.
  • Biogaz, biometan, odnawialny i dekarbonizowany wodór, a także metan syntetyczny stanowiłyby około 2/3 paliw gazowych w koszyku energetycznym do 2050 r., przy czym pozostała część oznaczałaby gaz kopalny z CCUS (ang. Carbon Capture, Utilization, and Storage).
  • KE pracuje nad polityką, która ułatwia stopniowe wycofywanie się z wykorzystania gazów kopalnych poprzez stopniowe zastępowanie gazu ziemnego i wprowadzanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych. Reformy powinny umożliwić uczciwą konkurencję między inteligentną elektryfikacją, efektywnością energetyczną oraz gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, takimi jak wodór i biometan, lub technologiami CCUS.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13  lipca  2009  r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr  715/2009 z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego  i  uchylające rozporządzenie  (WE) nr  1775/2005

 

Data publikacji : 02.03.2021

Opcje strony

do góry