Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE skontroluje realizację obowiązku publicznej sprzedaży energii w 2020 roku.

31 marca br. mija termin na złożenie do Prezesa URE sprawozdań przez objęte kontrolą przedsiębiorstwa energetyczne

Wyniki ostatniej prowadzonej przez Prezesa URE kontroli wykonania obligo giełdowego za 2019 r. pokazały, że obowiązujące od 2019 roku 100 proc. obligo w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju. Mimo to obligo zachęca podmioty inne niż ustawowo zobowiązane do prowadzenia obrotu na rynku giełdowym, przyczyniając się tym samym do wzrostu transparentności rynku i rozwoju konkurencji. Co pokaże raport za rok 2020?

Prezes URE skontroluje wybrane przedsiębiorstwa energetyczne[1], zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej. Do kontroli Regulator wybrał grupę prawie trzydziestu wytwórców, których łączna produkcja energii elektrycznej brutto stanowi reprezentatywną część, w sumie ponad 80 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej brutto za 2020 r.

Przedsiębiorcy  mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania[2] do 31 marca 2021 r.

Informacje dotyczące zakresu i treści sprawozdań, a także lista wyznaczonych do kontroli przedsiębiorstw, dostępne są na stronach URE.

***

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną wytworzoną w 2020 r. podlegają obowiązkowi publicznej sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 100 proc.[3] Z obowiązku tego została wyłączona energia[4]: 1) dostarczana od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; 2) wytworzona w instalacji odnawialnego źródła energii; 3) wytworzona w kogeneracji (ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5 proc.); 4) zużywana przez wytwórcę na potrzeby własne; 5) niezbędna do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie; 6) wytworzona w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW; 7) wytworzona w jednostce wytwórczej przyłączonej bezpośrednio do urządzeń lub instalacji odbiorcy końcowego zużywającego tę energię elektryczną lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, której operatorem wyznaczony został ten odbiorca końcowy; 8) wytworzona w jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. i sprzedawana w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez wytwórcę z  podmiotami finansującymi nowe jednostki wytwórcze.

Dodatkowo, w 2020 r. z obowiązku publicznej sprzedaży wyłączona jest energia wytworzona i sprzedana na podstawie umów sprzedaży zawartych przez wytwórcę przed 1 stycznia 2019 r. z dostawą w 2020 r. [5]

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

[2] Art. 49a ust. 9 ustawy Prawo energetyczne.

[3] Stosownie do art. 1 pkt 10 lit a  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2018 r. poz. 2348 z późn. zm).

[4] Na podstawie art. 49a ust. 5 pkt 1-8 ustawy – Prawo energetyczne.

[5] Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

Data publikacji : 16.03.2021
Data modyfikacji : 17.03.2021

Opcje strony

do góry