Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Systemy wsparcia: 1 września ruszy sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP)

Maksymalna wartość premii to prawie 4 mld zł

Od 1 do 3 września br. Urząd Regulacji Energetyki będzie prowadził nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne; wszystkie o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze[1].

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 36 TWh (w tym 1,8 TWh dla wytwórców energii elektrycznej w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Tym samym w naborze zaoferowana zostanie cała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przewidziana do sprzedaży w 2021 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska[2].

Maksymalna wartość premii to ponad 3,9 mld zł, z czego ponad 195 mln zł (5 proc.) przewidziano dla wytwórców zlokalizowanych poza terytorium Polski.

Nabór nr NCHP/1/2021 potrwa 3 dni robocze. Jego otwarcie nastąpi 1 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 3 września o godzinie 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NCHP/1/2021”.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert.

Każdy z inwestorów może w danym naborze przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Nabór wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o naborze.

Informacje o wynikach naboru Prezes URE ogłosi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Ogłoszenie kolejnego naboru na premię kogeneracyjną indywidualną planowane jest grudzień 2021 r.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • W 2020 r. Prezes URE przeprowadził nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji. W wyniku rozstrzygnięcia naboru premią kogeneracyjną indywidualną objęto blisko 18 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniesie ponad 936 mln zł. Oznacza to, że jednostki kogeneracji wykorzystały niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 238 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia naboru. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2023–2039.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

[1] Decyzję, o której mowa w art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144).Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze na premię kogeneracyjną indywidualną dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021.

Data publikacji : 11.05.2021

Opcje strony

do góry