Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9498,Integracja-rynkow-gazu-w-panstwach-Wspolnoty-Energetycznej.html
23.07.2024, 23:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Integracja rynków gazu w państwach Wspólnoty Energetycznej

ACER i ECS rozpoczęły konsultacje społeczne na temat zdolności przesyłowych gazu na połączeniach międzysystemowych

Agencja Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Sekretariat Wspólnoty Energetycznej (ECS) rozpoczęły konsultacje społeczne dotyczące zdolności przesyłowych gazu w punktach połączeń międzysystemowych na granicach pomiędzy UE i Wspólnotą Energetycznej oraz w ramach Wspólnoty Energetycznej (EC).

Konsultacje mają na celu lepsze zrozumienie potrzeb uczestników rynku gazu i wypracowanie najlepszych rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania infrastruktury przesyłowej wewnątrz Wspólnoty Energetycznej oraz na połączeniach pomiędzy krajami ECS i krajami UE a w szczególności wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą uniknąć ewentualnych przerw w dostawach gazu i zabezpieczą stabilność dostaw.

Zapewnienie zdolności przesyłowych na połączeniach z systemami gazowymi państw Unii Europejskiej i krajami Wspólnoty Energetycznej jest niezbędne do poprawienia funkcjonowania systemu gazowego i bezpieczeństwa dostaw gazu. Wnioski z konsultacji posłużą do wdrożenia najlepszych rozwiązań efektywnego wykorzystania infrastruktury oraz wpłyną na integrację i liberalizację rynków, ich lepsze funkcjonowanie i konkurencyjność, co w efekcie przyniesie korzyści konsumentom paliwa gazowego.

ACER i ECS szczególnie zainteresowane są wysłuchaniem uwag użytkowników i operatorów systemów przesyłowych gazu.

URE zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 30 czerwca 2021 r.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. 17 marca br. na posiedzeniu Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), Prezes URE został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.
  • Wspólnota Energetyczna (EC, Energy Community) - Wspólnota ustanowiona pomiędzy Unią Europejską i państwami trzecimi dla rozszerzenia unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary. Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną został podpisany w Atenach 25 października 2005 r. i wszedł w życie 1 lipca 2006 r. Strony umowy zobowiązały się do wdrożenia dorobku unijnego w dziedzinie energetyki w celu rozwinięcia adekwatnych ram regulacyjnych i liberalizacji ich rynków energii w zgodzie z dorobkiem traktatowym. Członkami Wspólnoty Energetycznej są: Unia Europejska, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Serbia i Kosowo, Mołdawia, Gruzja i Ukraina.
  • Sekretariat Wspólnoty Energetycznej (ECS, Energy Community Secretariat) jest jedną z instytucji utworzonych na mocy Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Jako jedyna instytucja zatrudniająca stały personel Sekretariat m.in. zapewnia wsparcie administracyjne pozostałym instytucjom Wspólnoty Energetycznej (Radzie Ministerialnej, Stałej Grupie Wysokiego Szczebla, Radzie Regulacyjnej i Forom) oraz dokonuje przeglądu właściwego wypełniania przez strony ich zobowiązań wynikających z Traktatu. Sekretariat zarządza też budżetem Wspólnoty Energetycznej.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
r
zecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 26.05.2021

Opcje strony