Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził taryfę magazynową oraz przesyłowe dla OGP Gaz- System i SGT EuRoPol GAZ.

Magazynowanie gazu na zasadach ciągłych tańsze, na zasadach przerywanych – nieznacznie droższe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę operatorowi magazynów Gas Storage Poland (GSP). Wejście w życie nowej taryfy za usługi magazynowania paliwa gazowego oznacza spadek średnich opłat o ok. 1,9 proc.

Jednocześnie średnie stawki za długoterminowe usługi magazynowania:

  • na zasadach ciągłych w formie pakietów są niższe o 3,16 proc.;
  • na zasadach przerywanych w formie pakietów wzrosły o 1,18 proc.

Kierunek zmian w poziomie opłat za usługi świadczone na warunkach ciągłych i przerywanych jest kolejnym etapem dostosowania wyceny usług magazynowania gazu do regulacji nakazującej uwzględnienie w wycenie usług przerywanych prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy.

Zakres usług magazynowych przewidzianych w zatwierdzonej taryfie nie uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy. Na rok magazynowy rozpoczynający się 15 kwietnia 2021 r. GSP zaoferowała łącznie 172 238 pakietów na zasadach usług długoterminowych, tj. tyle samo co w poprzednim roku.

Zmiana taryfy wejdzie w życie najwcześniej 16 czerwca 2021 r. i będzie obowiązywała do 31 marca 2022 roku.

Taryfy za usługi przesyłania gazu na 2022 rok zatwierdzone dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz

Wprowadzenie w życie taryfy Gaz-System na 2022 r. oznacza spadek stawek w punktach wejścia o 3,6 proc. dla gazu wysokometanowego (grupa E) i wzrost o 2,4 proc. dla gazu zaazotowanego (podgrupa Lw) w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r. Stawki w punktach wyjścia wzrosną o 2,9 proc. dla gazu E i spadną o 4 proc. dla gazu Lw. Przełoży się to na zmiany płatności użytkowników usług przesyłania paliwa gazowego w zakresie od spadku o 3,6 proc. do wzrostu o 2,9 proc.

Zmiany stawek są pochodną m.in. realizowanych przez Gaz-System znacznych inwestycji o strategicznym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski i skutkują zwiększeniem wolumenu zdolności przesyłowych w punktach wejścia i wyjścia.

Prezes URE zatwierdził również taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego na 2022 rok polskim odcinkiem systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa, należącym do EuRoPol GAZ. Wprowadzenie do stosowania taryfy w 2022 roku skutkować będzie wzrostem średnich płatności za usługę przesyłania gazu na poziomie ok. 2 proc. w stosunku do obecnie stosowanej taryfy tego Przedsiębiorstwa. Zakres dostępnych zdolności przesyłowych dla SGT nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej taryfy.

Obydwie taryfy przesyłowe zostały zatwierdzone na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Taryfy wszystkich wymienionych przedsiębiorstw gazowych zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE  - Paliwa gazowe.

***

  • Gas Storage Poland (GSP), spółka z grupy kapitałowej PGNiG, jest jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na magazynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu magazynowania w naszym kraju.
  • W wyniku rozbudowy PMG Wierzchowice pojemość czynna magazynów gazu udostępniana na rynek wzrosła w 2020 r. o 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, tj. o niemal 5,5 tys. pakietów. Wielkość pakietu pozostała na niezmienionym poziomie – 200 MWh pojemności czynnej. Nie zmieniła się również struktura i zakres świadczonych usług magazynowania. GSP w 2020 r. udostępniał zatem usługi na warunkach ciągłych i przerywanych, jako produkty długo- i krótkoterminowe, w formie pakietów, pakietów elastycznych oraz jako usługi rozdzielone, a także w formie pakietu: pakiet 90/40 i pakiet UM Reverse.
  • Aktualna pojemność czynna instalacji magazynowych gazu wysokometanowego wynosi 3.175 mln m3.
  • Usługi magazynowania gazu w instalacjach magazynowych powinny być świadczone w sposób niedyskryminacyjny i transparentny. GSP opracowała Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania (wraz z wzorcami umów o świadczenie usług magazynowych), który ma charakter wiążący dla podmiotów zamawiających usługi magazynowania.
  • Magazyny gazu pełnią istotną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Umożliwiają gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresach zimowych. Zapewniają też optymalizację: zarówno zakupów (krótkoterminowe przechowywanie gazu zwłaszcza przy krótkoterminowych zmianach cen tego surowca), jak i wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Rola magazynów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu na wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców lub awarii w systemie, czy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych – jest nie do przecenienia.
  • GAZ-SYSTEM odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.
  • SGT EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku. Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni OGP Gaz-System, w którego dyspozycji pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
r
zecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 04.06.2021

Opcje strony

do góry