Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9626,Prezes-URE-zatwierdzil-zmiane-taryfy-na-sprzedaz-gazu-spolce-PGNiG-Obrot-Detalic.html
23.07.2024, 23:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy na sprzedaż gazu spółce PGNiG Obrót Detaliczny

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny (OD) obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. To jedyna grupa odbiorców, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator.

Od początku roku rosną ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii

To już druga zmiana taryfy zatwierdzonej temu przedsiębiorstwu przez Prezesa URE w grudniu 2020 r. Ze względu na wzrosty cen gazu na rynku hurtowym (Towarowa Giełda Energii, TGE), gdzie PGNiG OD kupuje gaz dla swoich odbiorców, spółka wystąpiła o zmianę taryfy, którą regulator zatwierdził w kwietniu. Wtedy to, po raz pierwszy od 2019 roku, ceny gazu wzrosły o 5,6 proc. (co przy niezmienionych stawkach dystrybucyjnych oznaczało wzrost średnich płatności od 2,3 proc. dla grup W-1 do 3,5 proc. dla grup W-3).

W lipcu br.  PGNiG OD ponownie wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu motywując konieczność podwyżki cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku - podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwujemy stały wzrost cen gazu. TGE stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD. Skalę zmiany cen gazu w ostatnim roku (czerwiec 2020 – czerwiec 2021) na Towarowej Giełdzie Energii przedstawia poniższa tabela. Z uwagi na fakt, że PGNiG OD systematycznie kontraktuje zakup gazu, cena paliw gazowych oraz dynamika ich zmian w taryfie nie jest tożsama z cenami produktów i ich dynamiką obserwowaną na TGE.

Tabela 1. Zmiany cen gazu w kontraktach notowanych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 r.  Źródło: TGE - Dane statystyczne

„Kuchenkowicze” zapłacą złotówkę więcej

Obecna zmiana taryfy oznacza wzrost cen gazu o 12,4 proc. Stawki opłat abonamentowych pozostają natomiast na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w części rachunku płaconej PGNiG OD spowoduje to wzrost średnich płatności o 11,4 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls oraz o 11,5 proc. dla odbiorców używających gazu zaazotowanego Lw.

Rachunek płacony przez odbiorcę gazu składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz (obrót) oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Największa część odbiorców gazu ziemnego obsługiwana jest przez największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych: Polską Spółkę Gazownictwa (PSG)[1]. Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku odbiorcy za gaz konieczne jest uwzględnienie taryf obydwu tych spółek. Dlatego też, na skutek aktualnej zmiany w taryfie PGNiG OD i przy obowiązujących stawkach dystrybucyjnych PSG, wzrost kompleksowych płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) dla odbiorców będzie niższy niż wzrost cen samego gazu.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 5,35 proc., co oznacza kwotowy wzrost jego płatności o ok. 1 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 (również podgrzewanie wody gazem) płatność wrośnie o 7,45 proc. i wyniesie 6,71 zł/m-c. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewający także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 20 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 7,9 proc.).

Tabela 2. Zmiany (netto) średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego (oznaczany „E”).

Taryfę przedsiębiorstwo może wprowadzić już 14 dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG S.A. i zarazem największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju.

Data publikacji : 16.07.2021

Opcje strony