Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE kontroluje wykonanie przez sprzedawców energii obowiązków OZE za lata 2019-2020

Regulator kontroluje obowiązek dotyczący uzyskania i przedstawienia do umorzenia „błękitnych” (potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego) i „zielonych” (potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z pozostałych rodzajów OZE) świadectw pochodzenia lub uiszczenia stosownej opłaty zastępczej.

W tym celu Urząd przygotował ankiety dotyczące sprzedaży energii elektrycznej w latach 2019-2020, które należy odesłać do Urzędu do 31 października br.

Podmioty sprzedające energię elektryczną powinny wypełnić i przesłać ankiety - wraz z dowodami wniesienia opłat zastępczych - pocztą tradycyjną oraz elektroniczną do Urzędu Regulacji Energetyki.

Wersję papierową należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Źródeł Odnawialnych
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wersję elektroniczną (wypełnione tabele – załączniki w formacie Excel) należy wysyłać na adres e-mail: energia.oze@ure.gov.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Źródeł Odnawialnych pod numerami telefonu: 22 487 56 48, 22 487 56 16 lub 22 487 57 73.

***

  • Przypominamy, że odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu m. in. energii elektrycznej na własny użytek – zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej[1].
  • Energię elektryczną zakupioną przez odbiorcę końcowego od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią, na potrzeby inne niż jej wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję (np. zasilanie powierzchni należących do odbiorcy końcowego lub dzierżawionych przez odbiorcę końcowego), należy uznać za zakupioną na własny użytek (również w przypadku kiedy jest ona udostępniana przez odbiorcę końcowego innym podmiotom, np. na zasadzie refaktury), a sprzedawca energii elektrycznej powinien w stosunku do tej energii wypełnić obowiązek OZE.
  • W przypadku sprzedaży energii elektrycznej do podmiotu, który część zakupionej energii elektrycznej kupuje na użytek własny jako odbiorca końcowy, a część odsprzedaje (udostępnia) dalej w ramach prowadzonej przez niego działalności koncesjonowanej, sprzedawca energii elektrycznej do tego podmiotu do obliczenia wysokości przedmiotowych obowiązków wlicza ilość sprzedanej energii elektrycznej w części, w jakiej nie została ona odsprzedana (udostępniona) dalej przez ten podmiot.
  • Ilość energii elektrycznej dostarczona odbiorcy końcowemu w ramach bilansowania handlowego powinna być uwzględniona przez sprzedawcę w wykonanej przez ten podmiot całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, co z kolei stanowi podstawę wypełnienia ww. obowiązków.
  • Obowiązkowi OZE podlegają również te przedsiębiorstwa energetyczne, które zawierały transakcje zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej a energię elektryczną tak zakupioną zużyły na potrzeby własne (przedsiębiorstwa te są wtedy odbiorcami końcowymi tej energii).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] W aktualnym stanie prawnym art. 3 ust. 13a ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie, w jakim definiuje pojęcie „na własny użytek”, obejmuje również pojęcie magazynowania, jednakże z uwagi, iż powołany przepis obowiązuje w zmodyfikowanym brzmieniu od 3 lipca 2021 r., pojęcie magazynowania nie zostało uwzględnione w treści ankiet.

Data publikacji : 23.07.2021
Data modyfikacji : 23.07.2021

Opcje strony

do góry