Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9811,Wsparcie-dla-producentow-energii-z-biomasy-do-czasu-zmiany-przepisow-niesplenien.html
15.06.2024, 11:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla producentów energii z biomasy: do czasu zmiany przepisów niespłenienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych nie wpływa na uprawnienia beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w ustawie o OZE

Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą promowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II)[1] paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych[2]. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wydając komunikat dotyczący stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS[3].

Regulator chcąc rozwiać wątpliwości pojawiające się u wytwórców energii z biomasy, którzy są aktualnie beneficjentami systemów wsparcia wprowadzonych ustawą o odnawialnych źródłach energii[4] (tj. systemu świadectw pochodzenia, systemu aukcyjnego, a także systemów taryfy/premii gwarantowanej) wyjaśnia, że w obecnym stanie prawnym, tj. do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach prawa krajowego, wymóg spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pozostaje bez wpływu na uprawnienia beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w ustawie o OZE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Art. 29 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta nie została jeszcze implementowana do polskiego porządku prawnego, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przekazanie w czwartym kwartale br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o OZE, która dokona transpozycji dyrektywy.

[2] Określone w art. 29 ust. 2–7 i 10 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001.

[4] Dz. U. z 2021 r. poz. 610

Data publikacji : 04.10.2021
Data modyfikacji : 04.10.2021

Opcje strony