Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trzecia w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Do rozdysponowania jest wsparcie w wysokości 6 mld złotych. Premią może zostać objęta sprzedaż aż 33,5 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji potrwa od 17 do 21 grudnia br.

Sesja aukcji ACHP/3/2021 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 17 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie 21 grudnia o godzinie 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji CHP należy przygotować przy wykorzystaniu formularza oferty opublikowanego przez Prezesa URE na stronie BIP URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Oferty należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ACHP/3/2021”.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na swojej stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert wraz z poradnikiem, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje i podpowiada jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji,.

Każdy z inwestorów w danej aukcji może przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

***

  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[1], która weszła w życie 7 lipca br., Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Nowelizacja wprowadziła także regułę, zgodnie z którą ogłaszając aukcję w bieżącym roku Prezes URE musi uwzględnić niewykorzystaną ilość energii elektrycznej oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej energii, która nie została wykorzystana w poprzednim roku kalendarzowym.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • W 2021 r. Prezes URE przeprowadził już dwie aukcje na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji: w czerwcu i we wrześniu. Wartość wsparcia przydzielonego w wyniku rozstrzygnięcia obu tegorocznych aukcji wyniosła 757 mln zł. (co stanowi niewiele ponad 11 proc. możliwego do zakontraktowania wsparcia).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] Dz.U. z 2021 poz. 144, z późn. zm.

Data publikacji : 28.10.2021

Opcje strony

do góry