Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE 2021: Prezes URE podsumowuje wyniki grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł

Spośród pięciu aukcji przeprowadzonych w grudniu 2021 r. jedynie trzy zostały rozstrzygnięte.

W ramach drugiej rundy tegorocznych aukcji, do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 18,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 8,6 mld zł. W wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano blisko 14 TWh (75 proc.) energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld zł (37,5 proc.).

Rys. 1. Wolumen energii przeznaczony do sprzedaży i sprzedany w wyniku rozstrzygnięcia trzech aukcji OZE przeprowadzonych przez Prezesa URE w grudniu 2021 r.

Rys. 2. Wartość energii przeznaczonej do sprzedaży i sprzedanej w wyniku rozstrzygnięcia trzech aukcji OZE przeprowadzonych przez Prezesa URE w grudniu 2021 r.

Ponad 96 proc. wygranych projektów to producenci energii ze słońca

- Na 375 wszystkich zwycięskich ofert jedynie 14 dotyczy instalacji innych niż fotowoltaika. Te 14 ofert – czyli niespełna 4 proc. - złożyły instalacje wiatrowe oraz hydroelektrownie – podsumowuje wyniki drugiej rundy tegorocznych aukcji Rafał Gawin, Prezes URE - Wyniki dodatkowych aukcji utrwalają trend ekspansji projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, świadczący o nadal niskiej dostępności projektów wiatrowych na polskim rynku, co jest spowodowane niesprzyjającym otoczeniem prawnym. Potwierdza to widoczne już w poprzednich latach spowolnienie rozwoju projektów wiatrowych na lądzie.

Rys. 3. Oferty, które wygrały grudniowe aukcje OZE w podziale na technologie.

Dynamiczny rozwój małej fotowoltaiki

Wszystkie aukcje przeprowadzone w grudniu br. były dedykowane instalacjom nowym. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, o mocy nie większej niż 1 MW (oznaczona jako AZ/11/2021). Do aukcji przystąpiło 182 wytwórców składając 401 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 2,7 TWh energii przeznaczono blisko 2,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano 99,9 proc. wolumenu energii w ramach 309 ofert zgłoszonych przez 141 wytwórców, o łącznej wartości zaledwie 677 mln zł (co stanowi 27 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). Oznacza to, że cena energii proponowanej przez wytwórców w instalacjach PV spada. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 300 MW.

Rys. 4. Wartość energii elektrycznej w trzeciej grudniowej aukcji (AZ/11/2021).

W związku z bardzo dużą liczbą złożonych ofert, zwycięzcy aukcji - wzorem lat ubiegłych - zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o oferowaną cenę sprzedaży energii, ale również kolejność złożenia ofert. Zgodnie bowiem z ustawą o OZE[1], w przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii, o wygranej decyduje właśnie kolejność.

Łączna ilość energii zaoferowana przez wytwórców (blisko 3,8 TWh) stanowiła ponad 138 proc. ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Natomiast łączna wartość energii zaoferowana przez wytwórców (nieco ponad 1 mld zł) stanowiła zaledwie 40 proc. wartości energii z ogłoszenia.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła natomiast 219 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 278,9 zł/MWh.

Rys. 5 Kształtowanie się cen w koszyku dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW (aukcja AZ/11/2021).

W aukcji dla większych projektów zakontraktowano podobną moc w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej

Do aukcji przeznaczonej dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW (oznaczona jako AZ/12/2021) przystąpiło 66 wytwórców, którzy złożyli łącznie 89 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 14,1 TWh energii przeznaczono ponad 5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 11 TWh energii elektrycznej (co stanowi 78 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 62 ofert zgłoszonych przez 46 wytwórców o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł (49 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

Rys. 6. Wartość energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży i sprzedanej w koszyku dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW (wyrażonej w mld zł). Aukcja AZ/12/2021.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 570 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o mocy ok. 460 MW. Zbliżony poziom mocy zainstalowanej elektrycznej technologii wiatrowych i fotowoltaicznych, jaki został zakontraktowany w tej aukcji, wynika przede wszystkim z niewielkiego wolumenu energii przeznaczonej na sprzedaż, a także relatywnie krótkiego czasu (licząc od czerwcowej rundy aukcji), którym dysponowali wytwórcy na przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia nowych projektów do systemu.

Konkurencja obniża ceny

Łączna ilość energii zaoferowanej przez wytwórców (13,9 TWh) stanowiła ponad 99 proc. ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji, natomiast jej łączna wartość (ponad 3 mld zł) to 66 proc. wartości określonej w ogłoszeniu. Taka proporcja – obserwowana w wynikach wszystkich trzech grudniowych aukcji – jest charakterystyczna dla systemu aukcyjnego i świadczy o działaniu konkurencji, która obniża oferowane w aukcjach ceny. A im większa konkurencja, tym niższe ceny. System aukcyjny – zgodnie ze swoimi założeniami - zapewnia konkurencyjność podmiotów przystępujących do aukcji, co przekłada się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji ma wpływ na koszty energii elektrycznej oferowanej odbiorcom końcowym.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 139,64 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 207,85 zł/MWh w przypadku elektrowni fotowoltaicznych.

Rys.7 Ceny sprzedaży w koszyku dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW i ceny referencyjne dla poszczególnych technologii wywarzania energii elektrycznej w koszyku (AZ/12/2021).

W trzecim koszyku wystartowały tylko elektrownie wodne

Aukcja AZ/13/2021 dedykowana elektrowniom wodnym, instalacjom wykorzystującym biopłyny i instalacjom wykorzystującym energię geotermalną, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, tradycyjnie cieszyła się zainteresowaniem wyłącznie wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacjach wykorzystujących hydroenergię. Przystąpiło do niej trzech wytwórców składając pięć ofert. W ramach koszyka na zakup przeznaczono 143 GWh energii o wartości 70,2 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano 76,5 GWh energii elektrycznej (53 proc. łącznej ilości przeznaczonej do sprzedaży) w ramach czterech ofert złożonych przez trzech wytwórców, o łącznej wartości blisko 49 mln zł (70 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W aukcjach dedykowanych instalacjom hybrydowym (AZ/9/2021 i AZ/10/2021) nie złożono żadnej oferty.


- Próba stworzenia nowych koszyków aukcyjnych dla obiektów hybrydowych, które ustawodawca przewidział w rozporządzeniu, okazała się w świetle obowiązujących regulacji prawnych zdecydowanie przedwczesna. Brak zainteresowania przedsiębiorców tego rodzaju projektami wskazuje w mojej ocenie na konieczność modyfikacji przepisów definiujących hybrydowe instalacje OZE oraz sprecyzowania ich roli w systemie aukcyjnym i energetycznym – zauważa Regulator.

***

  • Wyniki wszystkich pięciu aukcji znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Wszystkie grudniowe aukcje przeznaczone były dla nowych instalacji. Pierwszy raz w historii dwie dedykowane były instalacjom hybrydowym odnawialnego źródła energii[2]. Pozostałe trzy to tzw. aukcje „dogrywkowe”, tj. przeznaczone dla technologii, dla których rozstrzygnięto aukcje przeprowadzone w maju i czerwcu br., jednak nie zakontraktowano całej ilości i wartości energii przeznaczonej do  sprzedaży w 2021 r.[3]
  • W przeprowadzonych w grudniu aukcjach koszykiem o największej wartości (ponad 5 mld) i jednocześnie największym wolumenie energii przeznaczonej do sprzedaży był koszyk dla dużych[4] instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych.
  • Parametry aukcji na 2021 rok określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.[5]
  • Grudniowe aukcje zostały przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE
  • Na początku listopada br. URE opublikował nową Instrukcję użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej – została ona dostosowana do wchodzących w życie regulacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE[6]
  • Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1]Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

[2] Ustawowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii: art. 2 pkt 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).

[3] Parametry aukcji na 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

[4] O mocy zainstalowanej większej niż 1 MW.

[5] Dz.U. z 2020, poz. 2363.

[6] 30 października 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1873).

Data publikacji : 21.12.2021
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry