Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza wyniki trzeciej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

W odpowiedzi na grudniową aukcję do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły trzy oferty. Aukcję wygrała oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE.

Nie wszystkie podmioty, które uzyskały dopuszczenie do udziału w aukcji złożyły oferty. W przeprowadzonej aukcji – podobnie jak w dwóch poprzednich - zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami. W związku z tym, aukcję wygrała jedna oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 33,5 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6 mld zł.[1]

Wartość oczekiwanego wsparcia w ofertach uczestników aukcji opiewała na ok. 360 mln zł, co stanowiło ok. 6 proc. łącznej wartości oferowanej w aukcji. Wygrany wytwórca otrzyma ok. 30 mln złotych (czyli ok. 0,5 proc. całego możliwego do wykorzystania budżetu aukcji) w 15-letnim okresie wsparcia, który rozpoczyna się w 2024 roku.

Rys.1. Wartość wsparcia dla kogeneracji oferowanego i zakontraktowanego w wyniku grudniowej aukcji CHP.

Premią kogeneracyjną objęto ok. 222 GWh energii elektrycznej, co stanowi około 0,7 proc. energii z aukcyjnego koszyka.

Rys. 2. Ilość energii możliwej do wsparcia oraz objętej wsparciem w wyniku grudniowej aukcji CHP.

Wsparcie uzyskała nowa jednostka kogeneracji, która dopiero będzie budowana. Oznacza to, że rozpoczęcie robót budowlanych, albo podjęcie wiążących decyzji inwestycyjnych, może nastąpić dopiero po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w zwycięskiej ofercie nie przekracza 135 zł/MWh. Należy przy tym pamiętać, że wartość premii może ulec zmianie w przypadku, gdy po rozstrzygnięciu aukcji wytwórcy przyznana zostanie pomoc inwestycyjna.

Ile wsparcia dostaną jednostki kogeneracji w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich trzech tegorocznych aukcji?

W mijającym roku odbyły się trzy aukcje na premie kogeneracyjną. Dwie poprzednie odbyły się w czerwcu oraz we wrześniu. Wartość premii przyznanych w wyniku tych dwóch aukcji wyniosła łącznie 757 mln zł (co stanowi niewiele ponad 11 proc. możliwego do uzyskania wsparcia). Premią objęto 7,2 TWh energii elektrycznej.

 

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


  [1] Wielkości te uwzględniały obowiązującą od lipca 2021 r. regulację , zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość i wartość energii elektrycznej nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym (art 10 pkt 1 lit. C ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne , Dz.U. z 2021 poz. 1093).
    [2] Procent wykorzystania całego budżetu przewidzianego dla aukcji CHP w całym 2021 r.

Data publikacji : 23.12.2021
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry