Nawigacja

Departament Rynku Paliw Gazowych

Departament Rynku Paliw Gazowych jest odpowiedzialny za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na: przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie, obrót paliwami gazowymi, obrót gazem ziemnym z zagranicą, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego oraz przesyłanie dwutlenku węgla,
 • wyznaczanie operatorów systemów gazowych oraz sieci transportowej dwutlenku węgla,
 • przyznawanie certyfikatów niezależności oraz monitorowanie spełniania przez operatora systemu przesyłowego kryteriów niezależności,
 • zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych oraz kontrolowanie poprawności stosowania tych taryf,
 • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących stosowania zatwierdzonych taryf,
 • udzielanie zgód na budowę gazociągów bezpośrednich,
 • uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, opracowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych oraz monitoring ich realizacji,
 • uzgadnianie programów budowy stacji gazu ziemnego,
 • decyzje dotyczące transgranicznej alokacji kosztów wynikających z inwestycji w gazową infrastrukturę przesyłową generującą skutki transgraniczne,
 • ustalanie lub weryfikację wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego,
 • wyrażanie zgód na zawarcie umów biletowych dotyczących zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
 • kontrolowanie realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
 • opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych,
 • monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego,
 • publikację: średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, metody określania średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wolnej od ryzyka.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor:  Jacek Loret 
Zastępca Dyrektora: Wiesław Rokosz
tel.: 22 487 57 40
fax: 22 378 12 94
e-mail: drg@ure.gov.pl
Data publikacji: 19.02.2013
Data modyfikacji: 26.10.2018

Opcje strony

do góry