Nawigacja

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji (DEK) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • zapewnienie funkcjonowania mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (premia gwarantowana, premia kogeneracyjna, premia gwarantowana indywidualna, premia kogeneracyjna indywidualna) oraz rozliczenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie rekompensat dla podmiotów prowadzących działalność w sektorach lub podsektorach energochłonnych oraz monitorowanie realizacji obowiązków przez podmioty, które otrzymały wsparcie,
 • administrowanie systemem świadectw efektywności energetycznej w zakresie ich wydawania i umarzania,
 • monitorowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie obowiązku uzyskania – w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej − oszczędności finalnej, lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej,
 • monitorowanie realizacji przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia
  z kogeneracji lub uiszczania opłat zastępczych,
 • wydawanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji,
 • weryfikację audytów efektywności energetycznej oraz monitorowanie realizacji przez przedsiębiorców obowiązku sporządzania audytów energetycznych przedsiębiorstw.
     Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Donata Nowak
tel.: 22 487 57 80
fax: 22 378 15 88
e-mail: dek@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • systemy wsparcia kogeneracji wynikające z ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (decyzje o dopuszczeniu do udziału w systemach wsparcia, aukcja CHP, nabór CHP, premia gwarantowana) - tel.: 22 487 56 73, 22 487 54 89, 22 487 54 86, 22 487 57 38
 • rekompensaty sektorowe ‒ rozpatrywanie wniosków - tel.: 22 487 56 93, 22 487 55 93, 22 487 54 81
 • umarzanie świadectw efektywności energetycznej ‒ rozpatrywanie wniosków - tel.: 22 487 57 36
 • informacje o audytach energetycznych sporządzanych przez „dużych” przedsiębiorców - tel.: 22 487 56 83
Data publikacji : 06.09.2016
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony

do góry