Nawigacja

Departament Monitorowania Rynku

Departament Monitorowania Rynku (DMR)  jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczających konkurencję oraz manipulacje na rynku energii elektrycznej i rynku gazu,
 • realizowanie zadań Prezesa URE wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, w tym: zapewnienie obsługi krajowego rejestru uczestników rynku, współpraca z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), organem właściwym
  w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • kontrolę i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej, w tym składanie do właściwych organów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zobowiązanych obowiązków związanych z wniesieniem składki solidarnościowej,
 • kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach ze stanem faktycznym,
 • kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych przez przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny w sprawozdaniach ze stanem faktycznym,
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • publikację: średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej oraz średniej cenie energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.
Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

Dyrektor: Arkadiusz Krakowiak
tel.: 22 487 81 40
fax: 22 244 29 66
e-mail: dmr@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • REMIT - rejestracja w CEREMP - tel.: 22 487 56 01
 • REMIT - pozostałe sprawy - tel.: 22 487 57 98, 22 487 57 02, 22 487 56 06
   
   
   
   
   
Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony

do góry