Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Sprawdź swojego dostawcę paliwa”

2015 r. o zasięgu ogólnopolskim

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich odbiorców paliw ciekłych w Polsce, a w szczególności do przedsiębiorców prowadzących hurtową i detaliczną sprzedaż paliw ciekłych, konsumentów paliw ciekłych kierujących pojazdami, kupujących paliwa do celów grzewczych na skalę przemysłową i do gospodarstw domowych, linii lotniczych, armatorów żeglugi morskiej i śródlądowej, jednostek sektora finansów publicznych zakupujących paliwa w procedurach przewidzianych przez reżim zamówień publicznych i rolników.

Celami przedsięwzięcia jest wskazanie najważniejszych obowiązków, które muszą spełniać podmioty związane z działalnością polegającą na wytwarzaniu i obrocie paliwami ciekłymi w Polsce, uświadomienie negatywnych skutków ekonomicznych i prawnych związanych z nielegalnym sprowadzaniem paliw, przedstawienie metod weryfikacji dostawców paliw i ich produktów, wsparcie funkcjonowania konkurencyjnego rynku obrotu paliw w oparciu o zasady fair play i najlepsze praktyki rynkowe, identyfikacja potrzeb klientów hurtowych i detalicznych w zakresie sposobu prowadzenia sprzedaży paliw, wypracowanie i stosowanie przez przedsiębiorców Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Paliw Ciekłych.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Więcej na stronie Organizatora: www.popihn.pl/sprawdz_swojego_dostawce_paliwa.

Data publikacji: 28.04.2015

Opcje strony

do góry