Nawigacja

Rozdział 1. Polskie ciepłownictwo w latach 2000 i 2001, w świetle danych URE

1.1 Wprowadzenie

W momencie wejścia w życie ustawy – Prawo energetyczne w ciepłownictwie działało około 3.100 przedsiębiorstw produkujących, przesyłających i sprzedających ciepło. Spośród nich, około 580 największych przedsiębiorstw wytwarzało prawie 95% ciepła, natomiast pozostałe ponad 2.500 przedsiębiorstw wytwarzało zaledwie 5% ciepła. Do tamtej chwili powoływanie do życia i funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych nie podlegało specyficznym regulacjom. Oddziaływanie państwa na przedsiębiorstwa ciepłownicze ograniczało się do urzędowego stanowienia cen ciepła i ewentualnych dotacji w przypadku, gdy przychody uzyskiwane ze sprzedaży ciepła nie pokrywały kosztów działalności. Natomiast obecnie działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło wymaga, zgodnie z prawem energetycznym, uzyskania koncesji Prezesa URE na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. Z koncesjonowania jest wyłączone wytwarzanie ciepła w źródłach o mocy poniżej 1 MW, przesyłanie i dystrybucja ciepła, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 1 MW oraz wytwarzanie ciepła w przemysłowych procesach technologicznych, a także, gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 1 MW.

Koncesjonowanie pozwoliło na identyfikację podmiotów gospodarujących w ciepłownictwie i usystematyzowanie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorstw ciepłowniczych, podlegających temu wymogowi. Niniejszy rozdział zawiera charakterystykę techniczną i ekonomiczną polskiego ciepłownictwa z perspektywy przedsiębiorstw, które w latach 2000 i 2001 posiadały odpowiednią koncesję wydaną przez Prezesa URE.

Źródłem danych wykorzystanych do sporządzenia tej charakterystyki jest zapoczątkowane przez Urząd Regulacji Energetyki w 2001 r. badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych za pomocą specjalnego kwestionariusza. Badanie to, podjęte na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne, obejmuje informacje o zasobach i funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw w ciągu roku kalendarzowego, ma charakter systematyczny i ciągły oraz służy do sporządzenia kompleksowej analizy ciepłownictwa i efektów procesu regulacji w tym sektorze energetyki1).1)Na początku 2001 r. URE zainicjował badanie ankietowe wszystkich koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które posłużyło do stworzenia bazy (zbioru danych) o przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w ciepło. Ostatecznie, zamieszczone w bazie informacje dotyczą: za 2000 r. – 763 przedsiębiorstw, które wypełniły formularz (na 963 koncesjonowane podmioty); za 2001 r. – 784 przedsiębiorstw, które wypełniły formularz (na 911 koncesjonowanych podmiotów). Z tego 686 przedsiębiorstw wzięło udział w badaniach za obydwa lata. W związku z tym, że zebrane informacje pochodziły od nieco innych zbiorów przedsiębiorstw, może to mieć wpływ na uzyskany obraz statystyczny. Trzeba również dodać, że w badaniu za 2001 rok, dzięki wykorzystaniu doświadczeń z badania o rok wcześniejszego, uzyskano większą dokładność i porównywalność danych.

[ Przedmowa ] [ Spis treści ] [ Rozdział 1. Liczba i struktura podmiotów ]
Data publikacji : 19.08.2005

Opcje strony

do góry