Nawigacja

1.3 Charakterystyka techniczna ciepłownictwa

1.3.1 Potencjał produkcyjny i infrastruktura

Infrastruktura ciepłownicza (źródła wytwarzania, sieci ciepłownicze) jest bardzo zróżnicowana pod względem technicznym i ekonomicznym (wiek urządzeń, stopień ich zużycia, nowoczesność rozwiązań technologicznych). Potencjał techniczny tego sektora stanowią systemy ciepłownicze składające się ze źródeł wytwarzania (do których należą m.in.: elektrownie, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe, ciepłownie zawodowe i przemysłowe, kotłownie lokalne, źródła odnawialne), sieci przesyłowych, przyłączy, węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych. Najbardziej oczywistą cechą tego potencjału jest w przypadku wytwarzania moc cieplna, a w przypadku przesyłu – długość sieci.

Jak wynika z tabeli 1.3, w badanych koncesjonowanych przedsiębiorstwach moc cieplna zainstalowana w 2001 r. wynosiła około 73 tys. MW, a osiągalna około 69 tys. MW. Najwyższy udział mocy zainstalowanej i osiągalnej posiadają przedsiębiorstwa województw: śląskiego (ponad 18%) i mazowieckiego (ponad 14%). Najniższym udziałem w krajowym potencjale mocy zainstalowanej i osiągalnej charakteryzują się województwa: lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i opolskie (po około 2%). W niektórych województwach występuje duża różnica pomiędzy mocą zainstalowaną a osiągalną (lubuskie 11,5%, opolskie 8,2% i świętokrzyskie 7,2%). Wbrew pozorom, nie wynika to jednoznacznie z większego niż gdzie indziej stopnia zużycia urządzeń ciepłowniczych na terenie tych województw, bowiem (jak wynika z tabeli 1.5) wskaźnik zużycia środków trwałych jest w nich znacznie niższy od średniej krajowej.

Tabela 1.3 Moc cieplna (osiągalna i zainstalowana) według województw w latach 2000-2001

Województwo Liczba przedsiębiorstw MOC CIEPLNA w MW Udział
w całkowitej
mocy osiągalnej
w Polsce
(%)
zainstalowana osiągalna
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000=100 2001
Polska 763 784 71979 73288 67866 69229 102,0 100,0
Dolnośląskie 50 49 4659 4741 4395 4470 101,7 6,5
Kujawsko-pomorskie 54 53 5153 4756 5018 4443 88,5 6,4
Lubelskie 40 43 3003 3302 2799 3212 114,8 4,6
Lubuskie 30 25 1529 1496 1319 1324 100,4 1,9
Łódzkie 53 57 5848 6201 5287 5782 109,4 8,4
Małopolskie 42 51 4589 7602 4314 7348 170,3 10,6
Mazowieckie 65 64 11178 10496 10850 9841 90,7 14,2
Opolskie 20 25 1577 2187 1370 2008 146,6 2,9
Podkarpackie 52 53 3423 3274 3215 3077 95,7 4,4
Podlaskie 22 21 1437 1443 1405 1368 97,4 2,0
Pomorskie 46 48 3561 3770 3367 3660 108,7 5,3
Śląskie 110 110 15590 13798 14543 12868 88,5 18,6
Świętokrzyskie 25 27 1788 1650 1627 1531 94,1 2,2
Warmińsko-mazurskie 43 48 1629 1663 1562 1607 102,9 2,3
Wielkopolskie 68 64 4033 4024 3924 3902 99,4 5,6
Zachodniopomorskie 43 46 2983 2885 2873 2789 97,1 4,0

Zróżnicowanie potencjałów indywidualnych wytwórców w przekroju przestrzennym było jeszcze znaczniejsze. W 2001 r. najwyższą średnią moc osiągalną reprezentowały przedsiębiorstwa województwa mazowieckiego (153,8 MW), a najniższą – przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego (33,5 MW); różnica była zatem blisko 5-krotna. W stosunku do 2000 r. nastąpił spadek średniej mocy (osiągalnej) wytwórców ciepła – z 88,9 do 88,3 MW, tj. o 0,7%. Szczególnie znaczna, ponad 10-procentowa, obniżka została odnotowana w województwie śląskim i mazowieckim. Spadek wystąpił również np. w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim. Z drugiej strony, średnia mocy uległa silnemu, bowiem 40-procentowemu wzrostowi w województwie małopolskim. Przykładem województw, w których średnia moc osiągalna zwiększyła się również, są: lubuskie i opolskie. Te zróżnicowane co do kierunku i natężenia tendencje wymagają bliższego zbadania, a zwłaszcza określenia, w jakim stopniu wynikają one z rzeczywistych zmian potencjału wytwórczego, a w jakim z restrukturyzacji (np. zmian organizacyjnych) ciepłownictwa.

Rys. 1.1 Moc osiągalna wytwórców ciepła w 2000 r.

Poza źródłami wytwarzania najważniejszym elementem infrastruktury ciepłowniczej są sieci ciepłownicze, które stanowią blisko 40% potencjału technicznego ciepłownictwa. Sieciami ciepłowniczymi, w większości ułożonymi pod ziemią, ciepło, za pośrednictwem nośnika ciepła (pary lub wody), jest transportowane ze źródeł do odbiorców.

Jak wynika z danych w tabeli 1.4, w 2001 r. długość sieci ciepłowniczej w Polsce wynosiła ponad 16,6 tys. km. Najwyższy udział w długości sieci ciepłowniczej miały województwa: mazowieckie 15,9% i śląskie 14,3% (po których następowały województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie i wielkopolskie – od około 6% do blisko 9%), a najniższy województwa: lubuskie, opolskie, świętokrzyskie i podlaskie (od niespełna 2% do 3%). W stosunku do roku 2000 przedsiębiorstwa koncesjonowane wykazały nieznaczny (o 3,3%) wzrost ogólnopolskiej długości sieci. W województwie śląskim nastąpiło jednak wyraźne (o 10,6%) jej zmniejszenie, co, wobec wydłużenia (o 6,2%) sieci w województwie mazowieckim, spowodowało ustąpienie tego pierwszego z zajmowanej przez długi czas pozycji regionu o najdłuższej sieci w Polsce. Poza mazowieckim, znaczące zwiększenie długości miało również miejsce w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i pomorskim, natomiast istotne zmniejszenie, poza śląskim, w województwach: podkarpackim i świętokrzyskim.

Tabela 1.4 Długość sieci ciepłowniczej (w km) i straty przesyłowe ciepła (w TJ) według województw w 2000 i 2001 r.

Województwo Liczba przedsiebiorstw DŁUGOŚĆ SIECI Straty
ciepła w
TJ
Wskaźnik
strat
przesyłowych
(%)
2001 2001
(w km)
2000=100 Polska w
2001r.=100
2001 2001
Polska 784 16632 103,3 100,0 42908 12,8
Dolnośląskie 49 1408 114,7 8,5 3455 13,8
Kujawsko-pomorskie 53 1115 99,8 6,7 3604 19,1
Lubelskie 43 659 98,6 4,0 1650 11,2
Lubuskie 25 295 103,5 1,8 600 7,9
Łódzkie 57 1299 100,2 7,8 4509 14,6
Małopolskie 51 1464 116,1 8,8 3894 16,4
Mazowieckie 64 2643 106,2 15,9 6583 10,4
Opolskie 25 498 142,5 3,0 1365 19,4
Podkarpackie 53 780 90,2 4,7 1360 12,8
Podlaskie 21 442 99,8 2,7 1105 11,0
Pomorskie 48 973 130,2 5,8 3146 15,9
Śląskie 110 2382 89,4 14,3 6575 11,7
Świętokrzyskie 27 300 82,0 1,8 689 10,5
Warmińsko-mazurskie 48 555 99,9 3,3 1010 9,8
Wielkopolskie 64 1060 106,1 6,4 2049 11,4
Zachodniopomorskie 46 757 100,0 4,5 1313 9,8

Stan techniczny urządzeń w przedsiębiorstwach ciepłowniczych jest bardzo zróżnicowany, jednak na ogół urządzenia te są przestarzałe. Struktura wieku kotłów wodnych jest następująca: poniżej 15 lat – ponad 30%, 15-24 lata – około 50%, 25-44 lata – około 20%, a 45 i więcej lat – 1%. Zużycie techniczne zainstalowanych kotłów w elektrociepłowniach kształtuje się na poziomie około 32% i może być uważane za średnie. Poziom taki jest jednak osiągnięty dużym wysiłkiem remontowym.

Jak wynika z danych tabeli 1.5, średni stopień dekapitalizacji majątku (liczony ilorazem wartości umorzenia majątku do wartości środków trwałych brutto) wynosił w 2001 r. 56,5%. Mimo tak wysokiego poziomu, w porównaniu do roku 2000 wzrósł o 2 dalsze punkty procentowe. W poszczególnych województwach sytuacja była bardzo różna: od 31% w województwie opolskim do około 66% w województwie mazowieckim. Do województw o stosunkowo małym zużyciu majątku ciepłowniczego (poniżej 40%) należały, obok opolskiego: podlaskie i świętokrzyskie, zaś o stosunkowo dużym zużyciu (powyżej 60%) należało, obok mazowieckiego, łódzkie. Aż 5 województw odchylało się od średniej krajowej w stopniu zupełnie nieznacznym, bowiem o mniej niż 2 punkty procentowe. Wzrost stopnia zużycia majątku w 2001 r. wystąpił w większości województw, a najsilniejszy był w zachodniopomorskiem (o 7 punktów). Cztery województwa (dolnośląskie, lubuskie, podlaskie i świętokrzyskie) odnotowały poprawę sytuacji, a jedno (podkarpackie) brak zmian. Największy spadek stopnia dekapitalizacji miał miejsce w świętokrzyskiem (o 6 punktów).

Tabela 1.5 Zużycie środków trwałych, wykorzystanie mocy cieplnej i sprawność wytwarzania według województw w 2000 i 2001 r.

Województwo Liczba
przedsiębiorstw
Zużycie
środków trwałych
(%)
Wskaźnik
wykorzystania
mocy
(GJ/MW)
Sprawność
wytwarzania
(%)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Polska 763 784 54,5 56,5 7776 8539 83,6 84,1
Dolnośląskie 50 49 52,8 51,1 6183 6775,5 66,6 81,2
Kujawsko-pomorskie 54 53 54,5 57,3 9115 9718 83,1 84,7
Lubelskie 40 43 54,3 57,7 6607 8954 69,3 85,6
Lubuskie 30 25 48 47 8626 9061 97,9 68,8
Łódzkie 53 57 62,0 62,8 6255 6019 95,1 83,6
Małopolskie 42 51 53,5 56,7 8031 8048 81,8 84,6
Mazowieckie 65 64 65,2 66,0 9840 12544 84,1 89,9
Opolskie 20 25 26,4 31,3 10555 8685 97,2 84,3
Podkarpackie 52 53 55,3 55,7 6216 6270 80,6 80,9
Podlaskie 22 21 41,2 37,6 8772 9726 82,7 83,9
Pomorskie 46 48 59,4 59,3 12069 12585 80,9 86,4
Śląskie 110 110 47,8 51,3 65190 7302 91,6 80,2
Świętokrzyskie 25 27 41,2 35,4 6027 6705 85,5 82,3
Warmińsko-mazurskie 43 48 43,9 45,9 8010 8476 79,4 79,8
Wielkopolskie 68 64 46,4 49,1 5297 5961 79,6 81,6
Zachodniopomorskie 43 46 51,5 58,4 7930 7679 82,6 84,4

Średni stopień zużycia sieci ciepłowniczych w kraju szacuje się na poziomie około 50%. Poprawa stanu sieci jest trudna i kapitałochłonna. Dla poprawy tej sytuacji, w koncesjach zamieszczane były szczegółowe warunki zobowiązujące przedsiębiorstwa do zmniejszenia strat przesyłowych, zmniejszenia ubytków wody sieciowej i poprawy sprawności przesyłania w wyznaczonych terminach.

Duża część sieci została zbudowana z wykorzystaniem przestarzałych już obecnie technologii i materiałów izolacyjnych. Jakość wykonawstwa i stan izolacji cieplnej decydują o wysokości strat ciepła podczas przesyłania. Obecnie stosowane nowoczesne technologie budowy sieci przy użyciu rur preizolowanych znacznie obniżają wielkość strat przesyłowych. Jednakże straty są nadal wysokie. Zarówno w 2000 jak i 2001 r. wskaźnik strat przesyłowych (liczony jako iloraz wielkości strat przesyłowych i ilości ciepła wprowadzonego do sieci) wynosił około 12-13%, co oznacza, że rocznie w trakcie przesyłania tracono w Polsce około 40 mln GJ.

Występuje pod tym względem silne zróżnicowanie międzywojewódzkie. Wskaźnik strat przesyłowych w opolskiem i kujawsko-pomorskiem wynosił w 2001 r. 19%, a w małopolskiem i pomorskiem – 16%, natomiast w lubuskiem – 8%, a w mazowieckiem, świętokrzyskiem, warmińsko-mazurskiem i zachodniopomorskiem – 10%. Trudno doszukać się tu wyraźnego, jednoznacznego związku z długością sieci. W województwie opolskim odnotowano np. jeden z najwyższych wskaźników strat przesyłowych przy stosunkowo krótkich sieciach ciepłowniczych. Najniższy wskaźnik strat przesyłowych wystąpił natomiast w województwie lubuskim, które jednocześnie posiada najkrótszą sieć ciepłowniczą.

1.3.2 Rzeczywista produkcja i wykorzystanie mocy

W 2001 r. produkcja ciepła w jednostkach fizycznych zwiększyła się o 23,3%, przy czym 43,4% wyprodukowanego ciepła zostało przeznaczone na potrzeby własne wytwórców2) , 56,6% przekazano do sieci przesyłowych, a 49,1% zostało dostarczone odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci. Zatem, tylko około ponad połowa wolumenu produkcji ciepłownictwa była dostarczona do odbiorców przyłączonych do sieci. W roku 2000, wytwórcy przekazali do sieci 68,1% produkcji (wykorzystując do własnych celów 31,9%), a 59,8% dostarczono do odbiorców za pośrednictwem sieci. W rezultacie, produkt który trafił do odbiorców przyłączonych do sieci wzrósł o 1,3%, a ilość ciepła oddanego do sieci – o 2,4%. Odpowiednie dane zostały zamieszczone w tabeli 1.6.

Tabela 1.6 Produkcja ciepła w jednostkach fizycznych (TJ) według województw w 2000 i 2001 r.

Województwo Liczba przedsiębiorstw OGÓŁEM Na potrzeby własne*) Oddane do sieci w tym:
według województw według przeznaczenia dostarczone do odbiorców przyłączonych do sieci
2000 2001 2000 2001**) 2000 2001**) 2000 2001**) 2000 2001 2000 2001
Polska 763 784 466051 574755 466051 574755 148560 249698 317491 325057 278557 282149
100,0 100,0 100,0 100,0 31,9 43,4 68,1 56,6 87,7 86,8
Dolnośląskie 50 49 5,3 5,2 100,0 100,0 10,3 18,5 89,7 81,5 85,7 85,8
Kujawsko-pomorskie 54 53 9,5 7,5 100,0 100,0 56,5 51,8 43,5 48,2 86,2 82,6
Lubelskie 40 43 3,9 4,5 100,0 100,0 43,4 64,3 56,6 35,7 87,8 82,0
Lubuskie 30 25 1,9 2,0 100,0 100,0 22,4 37,1 77,6 62,9 91,1 91,7
Łódzkie 53 57 7,1 6,1 100,0 100,0 10,7 8,7 89,3 91,3 85,3 85,8
Małopolskie 42 51 6,0 9,3 100,0 100,0 42,3 66,4 57,7 33,6 82,1 78,4
Mazowieckie 65 64 18,5 21,2 100,0 100,0 28,3 48,4 71,7 51,6 88,5 89,6
Opolskie 20 25 2,1 3,3 100,0 100,0 52,7 77,0 47,3 23,0 84,5 68,8
Podkarpackie 52 53 4,1 3,3 100,0 100,0 36,6 32,3 63,4 67,7 89,3 89,5
Podlaskie 22 21 2,2 2,3 100,0 100,0 4,1 24,4 95,9 75,6 90,0 88,9
Pomorskie 46 48 7,0 7,6 100,0 100,0 41,2 61,8 58,8 38,2 86,2 81,1
Śląskie 110 110 18,6 15,9 100,0 100,0 33,9 38,0 66,1 62,0 88,9 88,4
Świętokrzyskie 25 27 2,1 1,7 100,0 100,0 14,8 12,9 85,2 87,1 92,2 92,1
Warmińsko-mazurskie 43 48 2,5 2,4 100,0 100,0 17,5 21,8 82,5 78,2 90,2 90,5
Wielkopolskie 68 64 4,4 4,0 100,0 100,0 14,5 14,7 85,5 85,3 89,0 89,6
Zachodniopomorskie 43 46 5,0 3,7 100,0 100,0 42,2 47,3 57,8 52,7 89,5 88,3

W krajowej produkcji ciepła najwyższy udział (około 38%) mają przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością ciepłowniczą obok innych rodzajów działalności. Należą do nich np. elektrociepłownie zawodowe, które łączą produkcję ciepła z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w których gestii pozostaje zarówno zaopatrzenie w ciepło, jak i usługi wodno-kanalizacyjne, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, i in.). W grupie przedsiębiorstw, dla których działalność ciepłownicza stanowi działalność uboczną, ponad 72% produkowanego ciepła jest zużywane na potrzeby własne (potrzeby technologiczne i ogrzewanie pomieszczeń).

Zróżnicowanie terytorialne produkcji było niezwykle silne. Dwa województwa: mazowieckie i śląskie wytworzyły w 2001 r. 37,1% krajowego wolumenu ciepła oraz w 37,8% zaspokoiły potrzeby odbiorców, a na 14 pozostałych województw przypadło średnio zaledwie około 4,4%. Gdyby porównać ze sobą procentowy udział w produkcji (i mocy) ogólnopolskiej trzech województw o największej mocy osiągalnej, to wynik byłby następujący:

Województwo moc osiągalna produkcja ogółem produkcja na potrzeby własne ciepło dostarczone do odbiorców przyłączonych do sieci
śląskie 18,6 15,9 13,9 17,8
mazowieckie 14,2 21,2 23,6 20,0
łódzkie 8,4 6,1 1,2 9,7

Widać z tego, że w województwie o największej mocy osiągalnej (śląskie) wytwarzano względnie mniej (w stosunku do udziału w mocy) ogólnokrajowego ciepła, relatywnie jeszcze mniej zużywano go na potrzeby własne, zaś udział w zaopatrzeniu odbiorców finalnych był zbliżony do udziału w potencjale wytwórczym. Województwo o największej produkcji (mazowieckie) miało z kolei stosunkowo mniejszą moc, ale znacznie większe zużycie na potrzeby własne, zaś udział w dostawach do odbiorców był mniejszy od udziału w całkowitej produkcji i zużyciu na własne potrzeby, ale większy od udziału w potencjale wytwórczym. Trzecie z województw (łódzkie) wykazywało (podobnie do śląskiego) zbliżony udział w zaopatrzeniu odbiorców końcowych i w krajowej mocy ciepłowniczej, natomiast niższy udział w całkowitej produkcji i znacznie niższy – w zużyciu na własne potrzeby.

Jeśli chodzi o podstawowe podmioty w województwach wytwarzających najwięcej ciepła w Polsce, to w mazowieckiem dominują: Elektrociepłownie Warszawskie, Petrochemia Płock, Zespół Elektrowni Ostrołęka, PEC Siedlce i PEC Ciechanów 3), natomiast w śląskiem: Południowy Koncern Energetyczny w Katowicach, Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach, Elektrociepłownia ELCHO w Chorzowie i Elektrociepłownia Zabrze.

W 2001 r. wyraźnie poprawił się wskaźnik wykorzystania mocy cieplnej (liczony ilorazem produkcji ciepła do mocy osiągalnej). Jego wartość wzrosła z 7,8 tys. do 8,5 tys. GJ/MW, tj. o blisko 10% (tabela 1.5). Liderami w efektywnym wykorzystaniu mocy były województwa: mazowieckie i pomorskie, w których poziom średniej krajowej został przekroczony o prawie 50%, natomiast zdecydowanie najmniej korzystna sytuacja występowała w województwie wielkopolskim (zaledwie 70% poziomu średniej krajowej). Niemal wszystkie województwa odnotowały wzrost wskaźnika. Do najbardziej spektakularnych zmian w 2001 r. (w stosunku do 2000 r.) w przekroju międzywojewódzkim należała 27-procentowa poprawa wykorzystania mocy w mazowieckiem oraz 18-procentowy regres w opolskiem.

W 2001 r. również poprawie, choć nieznacznej (o 0,5 punktu procentowego), uległa sprawność wytwarzania ciepła (liczona ilorazem produkcji i energii paliw wsadowych), osiągając poziom 84,1%. Odpowiedni wskaźnik był słabo zróżnicowany w przekroju terytorialnym, bowiem (pomijając województwo lubuskie, gdzie wyniósł 69%) jego najniższa wartość (80% w warmińsko-mazurskiem) różniła się zaledwie o 10 punktów od wartości najwyższej (90% w mazowieckiem).

Warto dodać, że badanie ankietowe zrealizowane przez URE w latach 2001 i 2002 przyniosło w tej dziedzinie zastanawiające wyniki. Bowiem, pomimo niewielkiej zmiany ogólnokrajowego wskaźnika sprawności wytwarzania ciepła, w szeregu województw wystąpił znaczący spadek, a w szeregu innych – znaczący wzrost. W dolnośląskiem i lubelskiem wskaźnik zwiększył się o 22-23%, a w mazowieckiem i pomorskiem o 7%, natomiast w lubuskiem obniżył się o 30%, a w łódzkiem, opolskiem i śląskiem o 12-13%. Co więcej, zmiany te, pomimo że różnokierunkowe, doprowadziły do zniwelowania stosunkowo dużych wcześniej różnic w przekroju terytorialnym (np. w 2000 r. 2 województwa miały wskaźnik poniżej 70%, a 3 inne – powyżej 95%).

Porównując ze sobą zmiany poziomu dekapitalizacji majątku, efektywności wykorzystania mocy i sprawności wykorzystania paliwa, dostrzegamy poprawę efektywności i sprawności w 2001 r., pomimo postępującej dekapitalizacji. Co więcej, najwyższą efektywność i sprawność (oraz wysoką na ogół poprawę odpowiednich wskaźników) osiągnięto w województwach należących do najbardziej upośledzonych jeśli chodzi o poziom zużycia majątku (mazowieckie i pomorskie).

1.3.3 Rodzaje paliw i efektywność ich wykorzystania

Do produkcji ciepła zużywa się przede wszystkim węgiel kamienny. Łącznie w 2001 roku z węgla kamiennego wyprodukowano 81,5% całkowitej produkcji ciepła. Mniejsze znaczenie ma olej opałowy ciężki (8,5% ogólnopolskiej produkcji) i gaz ziemny wysokometanowy (2,6%). Marginesową rolę odgrywają: paliwa niekonwencjonalne, węgiel brunatny, gaz ziemny zaazotowany oraz olej opałowy lekki. Węgiel kamienny jako paliwo podstawowe stosowany jest w około 80% przedsiębiorstw produkujących ciepło, bowiem ciepło produkowane z węgla kamiennego jest najtańsze. Wysokim wskaźnikiem zużycia węgla kamiennego na produkcję ciepła charakteryzują się przedsiębiorstwa ciepłownicze w województwach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Gaz ziemny wysokometanowy jako paliwo podstawowe stosuje się w 12% przedsiębiorstw. Jest on najczęściej wykorzystywany w województwach: śląskim, podkarpackim i mazowieckim.

Trzy województwa wytwarzające (w 2001 r.) najwięcej ciepła w Polsce: mazowieckie, śląskie i małopolskie (46,4% ogólnokrajowego wolumenu) miały następujący udział w ogólnokrajowym zużyciu poszczególnych paliw do jego produkcji: węgiel kamienny – 45,3%; gaz ziemny wysokometanowy – 38,7%; gaz ziemny zaazotowany – 4,2%; węgiel brunatny – 0%; olej ciężki – 74,9% oraz olej lekki – 29,4%. Zatem przeważały one w zużyciu podstawowego paliwa – węgla kamiennego, a ponadto oleju ciężkiego oraz, w mniejszym stopniu, gazu ziemnego wysokometanowego. Relatywnie wysokim zużyciem węgla kamiennego charakteryzowały się ponadto m.in. województwa: kujawsko-pomorskie (7,7% wobec 7,5% ogólnopolskiej produkcji ciepła), łódzkie (6,7 wobec 6,1) i dolnośląskie (5,9 wobec 5,2); oleju ciężkiego – m.in. województwa: kujawsko-pomorskie (13,6 wobec 7,5) i pomorskie (7,8 wobec 7,6), a gazu ziemnego wysokometanowego – m.in. województwa: podkarpackie (19,7 wobec 3,3), dolnośląskie (7,1 wobec 5,2) i wielkopolskie (6,4 wobec 4,0). Przytłaczającą większość węgla brunatnego zużytego w ciepłownictwie wykorzystywały natomiast województwa: wielkopolskie (47,6 wobec 4,0), łódzkie (36,7 wobec 6,1) i dolnośląskie (15,5 wobec 5,2), a gazu ziemnego zaazotowanego – m.in. województwa: lubuskie (75,3 wobec 2,0) i wielkopolskie (14,5 wobec 4,0). Stosunkowo najbardziej równomierne w przekroju terytorialnym było wykorzystanie (obok węgla kamiennego) oleju lekkiego; poza trzema czołowymi regionami, najwięcej zużyły go m.in. województwa: kujawsko-pomorskie (10,9 wobec 7,5), łódzkie (10,1 wobec 6,1), dolnośląskie (9,9 wobec 5,2), pomorskie (9,2 wobec 7,6) i warmińsko-mazurskie (8,8 wobec 2,4) (tabela 1.7).

Tabela 1.7 Zużycie paliw do produkcji ciepła według województw w 2001 r.

Województwo PALIWO
Węgiel kamienny Węgiel brunatny Olej lekki Olej ciężki Gaz ziemny wysokometanowy Gaz ziemny zaazotowany
(tys. t) (tys. t) (tys. t) (tys. t) (tys. m3) (tys. m3)
Polska 25 465,3 822,0 68,3 1259,5 487869,3 314024,4
Dolnośląskie 1496,9 127,5 6,8 3,8 34546,7 6057,2
Kujawsko-pomorskie 1957,8 - 7,4 171,0 11615,5 426,7
Lubelskie 1338,7 - - 3,3 7655,2 -
Lubuskie 481,9 1,6 5,4 0,6 13390,7 236598,3
Łódzkie 1717,9 301,7 6,9 14,0 12137,3 968,7
Małopolskie 2668,5 - 2,7 26,0 28869,7 -
Mazowieckie 4108,8 - 14,3 896,6 48434,5 5687,2
Opolskie 676,2 - 0,9 1,8 26195,3 -
Podkarpackie 889,4 - 0,4 18,5 96216,3 305,9
Podlaskie 667,6 - 1,3 - 3352,2 -
Pomorskie 1477,4 - 6,3 98,5 25792,0 69,0
Śląskie 4758,2 - 3,4 19,7 111588,6 7546,7
Świętokrzyskie 551,5 - 0,1 - 6511,5 -
Warmińsko-mazurskie 680,9 - 6,0 1,8 12530,5 -
Wielkopolskie 974,0 391,2 3,7 3,8 31100,7 45536,0
Zachodniopomorskie 1019,6 - 2,8 - 17932,6 10828,6

W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska wymuszającymi m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i ustawa z 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokółu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1207), przedsiębiorstwa stanęły ostatnio przed imperatywem poprawy sprawności wytwarzania, zmiany rodzaju stosowanego paliwa oraz budowy wysokosprawnych instalacji oczyszczania spalin. Coraz częściej węgiel kamienny zastępowany jest olejem opałowym i gazem ziemnym. Rośnie również energetyczne wykorzystanie surowców odpadowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów przemysłowych i komunalnych.

Wykorzystanie surowców odpadowych okazuje się w wielu przypadkach w pełni uzasadnione, przede wszystkim z punktu widzenia obowiązujących norm emisyjnych związanych z ochroną środowiska. Pod względem zasobności energetycznej biomasa nie jest źródłem niewyczerpalnym, jednak w pełni odnawialnym. Istnieje wiele rodzajów biomasy i metod pozyskania z niej energii. Zasadniczo można ją podzielić na dwie grupy: energetyczne surowce pierwotne (drewno, słoma, osady ściekowe) i energetyczne surowce przetworzone (biogaz).

Zainteresowanie biomasą wynika nie tylko z perspektywy wyczerpania kopalnych surowców energetycznych, ale przede wszystkim z szeroko pojmowanych problemów ochrony środowiska. Na Dolnym Śląsku interesującym przykładem była modernizacja kotłowni z wykorzystaniem paliwa niekonwencjonalnego przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubaniu, które spala słomę w kotłach o łącznej mocy zainstalowanej 4,5 MW. Docelowa wielkość mocy zainstalowanej w tym źródle wyniesie 8 MW. Obecnie udział tego ekologicznego paliwa w produkcji ciepła PEC Lubań stanowi 16%. Aktualnie w kraju funkcjonuje około 80-90 kotłowni opalanych słomą (w tym kilkanaście komunalnych) i około 50 biogazowni (na gaz wysypiskowy, gnojowicę i osady ściekowe).

Do produkcji ciepła wykorzystywana jest również energia geotermalna. W Polsce działają jednak tylko trzy przedsiębiorstwa wykorzystujące energię wód termalnych – Geotermia Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie), Geotermia Mazowiecka w Żyrardowie, Geotermia Podhalańska w Zakopanem.

W ciągu najbliższych lat energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie prawdopodobnie znaczący składnik bilansu energetycznego. Rozpoczęty proces integracji z UE zobowiązuje do podejmowania działań na rzecz rozwoju wykorzystania krajowych odnawialnych źródeł energii.

1.3.4. Kierunki zmian stanu technicznego

Obecny stan techniczny ciepłownictwa wymaga nie tylko wprowadzenia nowoczesnych technologii wytwarzania ciepła i jego przesyłania do odbiorcy, ale także zmian organizacyjnych. Do niedawna producenci i dystrybutorzy ciepła nie byli zainteresowani obniżką kosztów ciepła, ponieważ działalność ciepłownicza była dotowana z budżetu państwa. Oprócz działań w zakresie poprawy sprawności wytwarzania, także postępująca prywatyzacja sektora powinna w znacznym stopniu wpłynąć na racjonalizację kosztów wytwarzania i przesyłania ciepła, a za tym i obniżkę jego ceny. Szczególnie ważne są wszelkie działania zmierzające do rozbudowy sieci i pozyskiwania nowych odbiorców. W ostatnich latach coraz częściej do transportu ciepła stosuje się układy rurociągów preizolowanych, o znacznie lepszych parametrach technicznych izolacji niż w dotychczasowych sieciach. Zaczynają się rozpowszechniać nowoczesne układy regulacji i sterowania w węzłach ciepłowniczych. Obowiązek instalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych (wprowadzony rozporządzeniem taryfowym z 1998 r.) spowodował rozliczanie odbiorców za rzeczywistą ilość dostarczanego ciepła. Skutkuje to w niektórych przypadkach oszczędnościami zużycia ciepła nawet o 50%.

Dokonujący się w ostatnich latach postęp w zakresie technologii i racjonalnego użytkowania energii zmniejszył zapotrzebowanie na budowę źródeł ciepła o dużej mocy zainstalowanej. Spowodowało to zainteresowanie inwestorów budową źródeł o średniej i małej mocy, zlokalizowanych blisko odbiorców. Budowa obiektów o mniejszej skali, nie wymagających rozbudowanej infrastruktury technicznej (sieciowej), jest akceptowana przez społeczności lokalne w przeciwieństwie do dużych inwestycji energetycznych ze względu na wysokość kosztów i ochronę środowiska. Inicjatywa samorządów może stanowić o rozwoju całego regionu i jego atrakcyjności dla inwestowania. Kierunek inwestycji energetycznych w gminach powinien uwzględniać między innymi nowoczesne rozwiązania technologiczne i ekologiczne.

Zasadniczym kierunkiem rozwoju ciepłownictwa powinno być wytwarzanie ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną. Głównymi przesłankami stosowania produkcji skojarzonej są: efektywność ekonomiczna, oszczędność paliw, wysoka sprawność energetyczna oraz korzyści w zakresie ochrony środowiska. Przewiduje się, zgodnie z „Założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 roku”, że będzie następował wzrost produkcji ciepła w źródłach skojarzonych, przy czym coraz powszechniej będą stosowane małe źródła o mocach nie przekraczających 10 MW (kogeneracja rozproszona). Rozproszone źródła skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła będą stanowiły najczęściej własność komunalną i prywatną. Prognozowany jest również wzrost skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach przemysłowych. Te zmiany w produkcji ciepła (i energii elektrycznej) przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Rola źródeł rozproszonych będzie w przyszłości miała większe znaczenie w zaopatrywaniu miast w ciepło. Prognozuje się istotną zmianę struktury produkcji ciepła – wyraźnie spadnie produkcja ciepła w dużych elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych, wzrośnie natomiast udział rozproszonych źródeł produkcji skojarzonej.

Skojarzone układy małej mocy lokalizowane będą przede wszystkim w: zespołach budynków mieszkalnych (EC osiedlowe), przemyśle i centrach handlowych, dużych budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej (szpitalach, kompleksach szkolnych i akademickich, rekreacyjnych, itp.), oczyszczalniach ścieków oraz wysypiskach śmieci (wykorzystywanych do produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu).2)W przypadku przemysłowych źródeł ciepła potrzeby własne wytwórców obejmowały pobór ciepła na cele technologiczne związane z produkcją podstawową i na potrzeby źródeł ciepła, natomiast w zawodowych źródłach ciepła - pobór ciepła na potrzeby tych źródeł.
*)Potrzeby własne obejmują pobór ciepła na cele produkcyjno-technologiczne oraz na cele wytwarzania ciepła w źródłach ciepła.
**)Dane zbierane przy innych założeniach niż w 2000 r. W 2001 r. pozycje te obejmują również produkcję ciepła na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach.
3)Przedsiębiorstwa ciepłownicze z terenu województwa mazowieckiego wytwarzają ciepło przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb komunalno-bytowych odbiorców: spółdzielni, zarządów budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych oraz odbiorców indywidualnych. Do największych odbiorców ciepła na te cele należy Zarząd Budynków Komunalnych w Warszawie, który w 2000 r. zamówił 960 MW mocy cieplnej. Przemysł w województwie mazowieckim z roku na rok zużywa coraz mniej ciepła. W 2000 r. do największych odbiorców przemysłowych należało Daewoo – FSO Warszawa z mocą zamówioną 126 MW.

[ Rozdział 1. Liczba i struktura podmiotów ] [ Spis treści ] [ Rozdział 1. Charakterystyka ekonomiczna ]
Data publikacji : 19.08.2005

Opcje strony

do góry