Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/cieplownictwo-stan-tar/1357,Rozdzial-3-Taryfy-przedsiebiorstw-cieplowniczych-8211-doswiadczenia-regionalne.html
2022-11-27, 03:23

Rozdział 3. Taryfy przedsiębiorstw ciepłowniczych – doświadczenia regionalne

3.1 Wprowadzenie

W procesie regulacji przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stopniowo przekazywał uprawnienia regulacyjne dyrektorom oddziałów terenowych. Dzięki temu regulacja energetyki odbywa się bliżej przedsiębiorstw, a także odbiorców paliw i energii. Na tym szczeblu dokonywana jest weryfikacja wniosków taryfowych przedsiębiorstw i przygotowywane są decyzje zatwierdzające taryfy oraz warunki ich stosowania. Logiczną zatem konsekwencją analizy procesu taryfowania w ciepłownictwie jest zdyskontowanie wiedzy oraz doświadczenia kadry kierowniczej i zespołów pracowników regionalnych struktur organu regulacyjnego. To oni bowiem dysponują najbardziej wiarygodnymi obserwacjami empirycznymi (specyfika i warunki lokalnych rynków ciepła, techniczna i ekonomiczna sytuacja przedsiębiorstw oraz ich zachowania) i to od nich pochodzą profesjonalne sugestie dotyczące metodyczno-operatywnego doskonalenia działalności regulacyjnej.

Prezentowany rozdział jest efektem zespołowego wysiłku kadry zarządzającej oddziałów URE.


[ Rozdział 2. Uwagi końcowe ] [ Spis treści ] [ Rozdział 3. Opracowywanie i zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw rozproszonych w warszawskim Oddziale Centralnym ]
Data publikacji : 19.08.2005

Opcje strony