Nawigacja

Spis treści

Wstęp (Agnieszka Dobroczyńska)

Rozdział 1. Energetyka – charakterystyka podstawowa (zespół) 1.1 Energetyka: ujęcie ogólne
1.2 Elektroenergetyka
1.3 Gazownictwo
Rozdział 2. Polityka Unii Europejskiej wobec energetyki (Agnieszka Dobroczyńska, Bogusław Zaleski) 2.1 Dążenie do Wspólnoty
2.2 Polityka energetyczna UE
2.3 Konkluzje
Rozdział 3. Liberalizacja – od monopolu do konkurencyjnego rynku: prawo, wdrażanie, rezultaty 3.1 Uwarunkowania prawne (Małgorzata Kozak, Piotr Seklecki)
3.2 Rynek energii elektrycznej (Jacek Biedrzycki, Małgorzata Kozak)
3.3 Rynek gazu (Andrzej Sanderski, Piotr Seklecki)
3.4 Rynek odnawialnych źródeł energii (Katarzyna Janiszewska)
Rozdział 4. Systemy regulacyjne energetyki w krajach Unii Europejskiej (zespół) 4.1 Regulacja instytucjonalna w poszczególnych krajach - Hiszpania
- Niemcy
- Austria
- Wielka Brytania
- Norwegia
- Dania
- Szwecja
- Finlandia
- Włochy
- Francja
4.2 Matryca porównawcza systemów regulacji energetyki 4.2.1 Regulator
4.2.2 Koncesje i pozwolenia
4.2.3 Taryfowanie
4.2.4 Dostęp do sieci
4.2.5 Rozstrzyganie sporów
4.2.6 Procedury odwoławcze
4.2.7 Rozdział działalności
4.3 Szczególne narzędzia regulacyjne
Rozdział 5. Regulacja paneuropejska (zespół) 5.1 Wspólnoty Europejskie i ich organy oraz instrumenty
5.2 Branżowe organizacje i inicjatywy o charakterze regulacyjnym 5.2.1 CEER
5.2.2 Karta Energetyczna
5.2.3 OECD i IEA
5.2.4 Forum Florenckie
5.2.5 Forum Madryckie
5.2.6 UCTE
5.3 Przedsięwzięcia regionalne 5.3.1 Rynek nordycki
5.3.2 Rynek iberyjski
5.4 Konkluzje
Rozdział 6. Zakończenie: wnioski dla Polski (Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz) 6.1 Do jakiego europejskiego rynku zmierzamy?
6.2 Unia Europejska a Regulator
6.3 Rekomendacje dla polskiej polityki eneregtycznej
Spis rysunków

Spis tablic

Indeks aktów prawnych

Spis acquis communaitaire

Aneks I. Wykaz najważniejszych mechanizmów wspierających rozwój OZE, stosowanych przez poszczególne państwa członkowskie

Aneks II. Charakterystyka wybranych wspólnotowych aktów prawnych poświęconych zagadnieniom z pogranicza energetyki, ochrony środowiska i trwałego rozwoju

Bibliografia literatury cytowanej

Spis stron internetowych
Data publikacji : 01.12.2003
Data modyfikacji : 21.07.2006

Opcje strony

do góry