Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/konsument-na-rynku-ene/2209,Zalacznik-I-Przykladowy-kwestionariusz.html
2021-12-08, 19:02

Załącznik I: Przykładowy kwestionariusz

Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG
Kwestionariusz na temat Przejrzystości cen energii, rachunków i kontraktów
13-04-2005

PRZEJRZYSTOŚĆ CEN ENERGII

Ramy prawne

 • Prawodawstwo krajowe w zakresie przejrzystości cen energii

Dostępność informacji na temat cen

 • Jakie ceny energii sprzedawca jest zobowiązany publikować (tylko ceny cennikowe, czy także ceny ofertowe? Czy nie powoduje to zamieszania wśród odbiorców?)
 • Czy obowiązek publikowania cen ma każdy sprzedawca, czy tylko dotychczasowy monopolista?
 • Czy sprzedawca ma obowiązek dostarczania informacji ocenach organowi regulacyjnemu lub innemu organowi? Kiedy (przed czy po zmianie ceny)?

Porównania cen

 • W jaki sposób odbiorca może porównać ceny?
 • Czy jest możliwe porównywanie cen (różne taryfy dla różnych poziomów zużycia)?
 • Kto oferuje możliwość porównania cen (regulator, organizacje konsumenckie, niezależne organizacje prywatne)?
 • Czy w porównaniach cen uwzględniane są oferty specjalne?
 • Czy istnieją rejestry cen? Kto je prowadzi, wjaki sposób funkcjonują, jakie rodzaje informacji zawierają?

Reklamy i programy promocyjne dotyczące cen energii

 • W jaki sposób odbiorcy dowiadują się o nowych ofertach?
 • Metody sprzedaży stosowane przez sprzedawców

PRZEJRZYSTOŚĆ RACHUNKÓW i POKWITOWAŃ

Ramy prawne

 • Prawodawstwo krajowe w zakresie rachunków i ich wystawiania

Treść rachunku

 • Różne elementy składowe rachunku (stawki, taryfy i podatki). Które elementy są obo wiązkowe?
 • Wjaki sposób rozgranicza się ceny za energię od opłat za usługi dystrybucji i od podatków?
 • Etykietowanie. Czy odbiorcy są informowani o rodzajach paliw, z których została wyprodukowana zużyta przez nich energia elektryczna (węgiel, energia odnawialna, gaz, energia jądrowa itp.)?

Wystawianie rachunków

 • Liczba rachunków szacunkowych i dostęp do opisu metody szacowania zużycia (w ra chunku)
 • Czy odbiorcy mają możliwość wyboru między jednym rachunkiem (obejmującym dystry bucję i sprzedaż) a rachunkami rozdzielonymi, zwłaszcza po zmianie sprzedawcy? Jak to wygląda w praktyce (w przypadku jednego rachunku - kto go wystawia, operator sieci czy sprzedawca? Czy istnieją jakiekolwiek problemy, np. z zabezpieczeniem finansowym?)
 • Dostępne formy płatności

PRZEJRZYSTOŚĆ UMÓW

Ramy prawne

 • Prawodawstwo krajowe dotyczące umów

Zawieranie umowy i treść umowy

 • Ile umów i z kim?
 • Metody zawierania umowy (np. czy możliwe jest zawieranie umowy przez telefon lub Internet?)
 • Informacje przekazywane odbiorcy przed zawarciem umowy oraz informacje, które muszą być zawarte w umowie
 • Czy umowy są standardowe dla poszczególnych grup odbiorców, czy nie? Zakres standardowych warunków umowy (treść wyczerpująca lub zawężona), jeśli takie istnieją

Zmiana cen i warunków umowy

 • Prawo sprzedawcy do wprowadzania zmian w umowie. W jaki sposób i kiedy należy o nich poinformować odbiorców?
 • Dostęp do wyjaśnień na temat podwyżek cen i innych zmian
 • Prawo odbiorcy do wycofania się z umowy

Inne kwestie dotyczące umów

 • Bariery dla nowych sprzedawców (terminy, zabezpieczenia, zmienne opłaty itp.)
 • Co dzieje się w przypadku, gdy nowy sprzedawca zawiedzie (zbankrutuje)? Czy inni sprzedawcy mają obowiązek sprzedaży energii?
Data publikacji: 14.02.2007

Opcje strony