Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/konsument-na-rynku-ene/2228,Zalacznik-Definicje.html
2021-12-08, 19:35

Załącznik - Definicje

Wyciąg terminów na podstawie dyrektyw 2003/54/WE oraz 2003/55/WE

Skarga: wystąpienie przeciwko sprzedawcy lub operatorowi systemu przesyłowego/ dystrybucyjnego.

Ochrona konsumenta: środki zapewniające „przejrzystość w odniesieniu do warunków umów, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów" (art. 3 dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE).

Umowa: pisemne porozumienie zawarte pomiędzy klientem i sprzedawcą lub pomiędzy klientem i operatorem sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w celu zapewnienia określonych usług lub produktów.

Odbiorcy: „odbiorcy hurtowi i odbiorcy końcowi energii" (art. 2 § 7 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 24 dyrektywy 2003/55/WE).

Ochrona odbiorcy: zob. ochrona konsumenta.

Odłączenie: działanie polegające na przerwaniu dostaw energii do punktu dostawy. Działanie to może być zainicjowane przez sprzedawcę, operatora sieci lub odbiorcę.

Spór: konflikt lub brak porozumienia pomiędzy stronami (odbiorcą, sprzedawcą oraz operatorem systemu przesyłowego/dystrybucyjnego).

Mechanizmy rozstrzygania sporów: stosowane mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących przesyłania, dystrybucji i sprzedaży energii.

Dystrybucja: transport energii sieciami lokalnymi lub regionalnymi w celu dostarczenia jej do odbiorców, ale nie obejmujący sprzedaży (art. 2 § 5 dyrektywy 2003/54/WE i 2003/55/ WE).

Odbiorcy uprawnieni: „odbiorcy, którzy mają prawo zakupu energii od wybranego przez nich sprzedawcy" (2003/54/WE art. 2 § 12 oraz 2003/55/WE art. 2 § 28). „Od 1 lipca 2004, [...] wszyscy odbiorcy poza odbiorcami w gospodarstwach domowych" (zob. odbiorcy w gospodarstwach domowych). „Od 1 lipca 2007, wszyscy odbiorcy" (zob. odbiorcy) (2003/54/WE art. 21 oraz 2003/55/WE art. 23).

Odbiorcy końcowi: „odbiorcy kupujący energię na własny użytek" (art. 2 § 9 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 27 dyrektywy 2003/55/WE).

Odbiorcy w gospodarstwach domowych: „odbiorcy kupujący energię na potrzeby własnego gospodarstwa domowego z wyłączeniem działalności handlowej lub zawodowej" (art. 2 § 10 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 25 dyrektywy 2003/55/WE).

Świadczący usługę: podmiot świadczący usługi związane ze sprzedażą energii lub dystrybucją/ przesyłaniem. Świadczący usługę nie musi oznaczać sprzedawcy (zob. sprzedawca).

Małe przedsiębiorstwa: „przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób i mające roczny obrót lub bilans nieprzekraczający 10 milionów EUR" (art. 3 § 3 dyrektywy 2003/54/WE).

Sprzedawca: sprzedawca lub przedsiębiorstwo obrotu, sprzedające energię odbiorcom (zob. sprzedaż).

Sprzedawca ostatniej szansy (awaryjny): sprzedawca ostatniej szansy ma obowiązek sprzedawać energię odbiorcom finalnym w sytuacjach awaryjnych zgodnie z krajowymi przepisami prawa w przypadku, kiedy wybrany sprzedawca nie świadczy lub nie jest w stanie świadczyć usługi.

Zmiana sprzedawcy: działanie, poprzez które odbiorca zmienia sprzedawcę.

Sprzedaż: „sprzedaż, łącznie z odsprzedażą (obrotem), energii do odbiorców" (art. 2 § 19 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 7 dyrektywy 2003/55/WE).

Przejrzystość: zasada otwartości, uczciwości i wiarygodności w transakcjach publicznych i prywatnych. W odniesieniu do ochrony odbiorcy, zasadę przejrzystości stosuje się wobec „warunków umów, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów" (art. 3 § 5 dyrektywy 2003/54/WE i art. 3 § 3 dyrektywy 2003/55/WE).

Usługa powszechna: „prawo (odbiorcy) do zakupu energii elektrycznej o określonej jakości na obszarze jego działania po racjonalnych, łatwo porównywalnych i przejrzystych cenach" (art. 3 § 3 dyrektywy 2003/54/WE).

Odbiorcy wrażliwi: odbiorcy zdefiniowani w prawie krajowym jako osoby podlegające ochronie w odniesieniu do ich stosunków ze sprzedawcami energii (np. osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, emeryci, osoby o niskich dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach odległych).

Inne powiązane terminy

Aktywacja: działanie polegające na umożliwieniu dostawy energii do określonego punktu dostawy. Odbiorca końcowy może wnioskować osobno o aktywację i osobno o przyłączenie.

Przyłączenie: działanie polegające na fizycznym przyłączeniu punktu dostawy do sieci. Tylko nowe punkty dostawy podlegają przyłączeniu, natomiast istniejące punkty dostawy uznaje się za przyłączone (choć niekoniecznie posiadają aktywowany licznik). Aktywacja (zob. definicję) musi nastąpić po przyłączeniu, jeśli odbiorca chce korzystać z energii.

Sprzedawca z urzędu (domyślny): sprzedawca (zob. sprzedawca), do którego zostaje przypisany odbiorca, kiedy nie dokona wyboru sprzedawcy.

Odłączenie: punkt dostawy, którego licznik został dezaktywowany, w związku z czym nie jest możliwe zużywanie/dostarczanie energii.

Sprzedawca zasiedziały: sprzedawca historycznie działający na określonym obszarze geograficznym (może być zobowiązany do sprzedaży energii lokalnym odbiorcom).

Umowa kompleksowa: umowa, której przedmiot obejmuje dostęp do sieci oraz sprzedaż energii. Zazwyczaj jest podpisywana przez odbiorcę ze sprzedawcą (który posiada własną umowę z operatorem systemu).

Umowa sprzedaży: umowa, której przedmiot obejmuje wyłącznie sprzedaż energii do odbiorcy. Podpisywana jest przez odbiorcę ze sprzedawcą.

Data publikacji: 13.03.2007

Opcje strony