Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/konsument-na-rynku-ene/2231,Zalacznik-Definicje.html
2021-12-08, 19:11

Załącznik - Definicje

Wyciąg terminów na podstawie dyrektyw 2003/54/WE oraz 2003/55/WE

Umowa: pisemne porozumienie zawarte pomiędzy klientem i sprzedawcą lub pomiędzy klientem i operatorem sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w celu zapewnienia określonych usług lub produktów.

Odbiorcy: „odbiorcy hurtowi i odbiorcy końcowi energii" (art. 2 § 7 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 24 dyrektywy 2003/55/WE).

Dystrybucja: transport energii sieciami lokalnymi lub regionalnymi w celu dostarczenia jej do odbiorców, ale nie obejmujący sprzedaży (art. 2 § 5 dyrektywy 2003/54/WE i 2003/55/ WE).

Odbiorcy uprawnieni: „odbiorcy którzy mają prawo zakupu energii od wybranego przez nich sprzedawcy" (2003/54/WE art. 2§ 12 oraz 2003/55/WE art. 2 § 28). „Od 1 lipca 2004, [...] wszyscy odbiorcy poza odbiorcami w gospodarstwach domowych" (zob. odbiorcy w gospodarstwach domowych). „Od 1 lipca 2007, wszyscy odbiorcy" (zob. odbiorcy) (2003/ 54/WE art. 21 oraz 2003/55/WE art. 23).

Odbiorcy końcowi: „odbiorcy kupujący energię na własny użytek" (art. 2 § 9 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 27 dyrektywy 2003/55/WE).

Odbiorcy w gospodarstwach domowych: „odbiorcy kupujący energię na potrzeby własnego gospodarstwa domowego z wyłączeniem działalności handlowej lub zawodowej" (art. 2 § 10 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 25 dyrektywy 2003/55/WE).

Małe przedsiębiorstwa: „przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób i mające roczny obrót lub bilans nieprzekraczający 10 milionów EUR" (art. 3 § 3 dyrektywy 2003/54/WE).

Sprzedawca: sprzedawca lub przedsiębiorstwo obrotu, sprzedające energię odbiorcom (zob. sprzedaż).

Sprzedawca ostatniej szansy (awaryjny): sprzedawca ostatniej szansy ma obowiązek sprzedawać energię odbiorcom finalnym w sytuacjach awaryjnych zgodnie z krajowymi przepisami prawa w przypadku, kiedy wybrany sprzedawca nie świadczy lub nie jest w stanie świadczyć usługi.

Zmiana sprzedawcy: działanie, poprzez które odbiorca zmienia sprzedawcę.

Sprzedaż: „sprzedaż, łącznie z odsprzedażą (obrotem), energii do odbiorców" (art. 2 § 19 dyrektywy 2003/54/WE i art. 2 § 7 dyrektywy 2003/55/WE).

Usługa powszechna: „prawo (odbiorcy) do zakupu energii elektrycznej o określonej jakości na obszarze jego działania po racjonalnych, łatwo porównywalnych i przejrzystych cenach" (art. 3 § 3 dyrektywy 2003/54/WE).

Odbiorcy wrażliwi: odbiorcy zdefiniowani w prawie krajowym jako osoby podlegające ochronie w odniesieniu do ich stosunków ze sprzedawcami energii (np. osoby niepełno­sprawne, długotrwale chore, emeryci, osoby o niskich dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach odległych).

Inne powiązane terminy

Sprzedawca alternatywny: każdy sprzedawca inny niż sprzedawca zasiedziały, działający w obrębie tego samego obszaru dystrybucyjnego (a dla gazu - w ramach jednego segmentu rynku).

Zmiana odbiorcy: zob. zmiana sprzedawcy.

Sprzedawca z urzędu (domyślny): sprzedawca (zob. definicję sprzedawcy), do którego zostaje przypisany odbiorca, kiedy nie dokona wyboru sprzedawcy.

Użytkownik końcowy: zob. odbiorca końcowy.

Sprzedawca zasiedziały: sprzedawca historyczny działający w określonym obszarze geograficznym (czasami zobowiązany do sprzedaży energii lokalnym odbiorcom).

Licznik: narzędzie pomiaru energii przesłanej lub zużytej. Jeśli jest zainstalowany w punkcie dostawy (punkcie sprzedaży) (zob. definicję), dane są wykorzystywane głównie do wystawiania rachunków dla odbiorcy.

Taryfa regulowana (albo cena regulowana): cena lub pułap cenowy wyznaczony przez regulatora albo rząd na podstawie kryteriów administracyjnych. Taryfy regulowane stosowane są wobec odbiorców nieuprawnionych oraz mogą być również stosowane wobec odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców wrażliwych) w odniesieniu do opłat sieciowych oraz sprzedaży energii lub gazu przez sprzedawcę z urzędu (domyślnego) lub sprzedawcę ostatniej szansy, lub sprzedawcę zasiedziałego.
Data publikacji: 13.03.2007

Opcje strony