Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobre praktyki poprawią wizerunek firm energetycznych

Gazeta Prawna, Rynki pod specjalnym nadzorem, 30.06.2009 r.

Aby budować przewagę konkurencyjną na rynku, nie można zamknąć się w czterech ścianach i czekać na klientów. Pierwsza konferencja dotycząca społecznej odpowiedzialności w energetyce była z pewnością ważnym wydarzeniem dla całej branży oraz regulatora.

Polityka CSR (Corporate Social Responsibility) prowadzona jest dziś powszechnie przez firmy energetyczne w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. URE zaangażował się w problematykę CSR ponad rok temu, czego efektem był raport obrazujący to zagadnienie i zarysowujący możliwości zaangażowania się w tę sferę przez regulatora. Osobiście nie jestem zwolennikiem narzucania obowiązku prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej przez przedsiębiorców. To od decyzji firm powinno zależeć, czy podejmą takie działania. Z badań przeprowadzonych przez URE, wspólnie z PriceWaterhouseCoopers i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wynika, że firmy energetyczne widzą korzyści z wdrożenia działań CSR w proces zarządzania. Te korzyści odnoszą się przede wszystkim do poprawy wizerunku firmy, lepszych relacji z interesariuszami, spodziewanego wzrostu wartości firmy, polepszenia motywacji pracowników.

CSR, co wynika z badań, nie jest jeszcze w większości przypadków strategią obejmującą spójny zespół narzędzi dla osiągnięcia założonych celów, choć firmy angażują się w działania, które mają prospołeczny, czy też proekologiczny wymiar. Trudno jest jednak oczekiwać, że na obecnym etapie rozwoju rynku działania te obejmą wszystkie aspekty tradycyjnie wiążące się z CSR - i te skierowane do wewnątrz firmy (pracownicy), i te na zewnątrz (kontakty z odbiorcami, dostawcami, interesariuszami, ochronę środowiska, prace na rzecz poprawy pozycji odbiorcy, w tym odbiorcy ubogiego).

Warto jednak odnotować, rosnącą świadomość konieczności takiej percepcji prowadzenia biznesu. Dowodem jest podpisana podczas wspomnianej konferencji deklaracja wsprawie odpowiedzialności społecznej stanowiąca przejaw samoregulacji sektora. Innym przejawem takiego podejścia będzie z pewnością przyjęcie do dobrowolnego stosowania kodeksów dobrych praktyk, w tym również w zakresie kształtowania stosunków umownych, które w chwili obecnej są przedmiotem szerokich konsultacji prowadzonych przez prezesa URE.

Otwarcie się energetyki na świat zewnętrzny wymaga oczywiście zerwania ze złymi nawykami wyniesionymi ze zmonopolizowanego sektora państwowego. Takie jest jednak wyzwanie czasu - aby budować przewagę konkurencyjną na rynku, nie można zamknąć się w czterech ścianach i czekać na klientów.

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji: 02.07.2009

Opcje strony

do góry