Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ciepłownictwo zainteresowane białymi certyfikatami

Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki odpowiada na pytania Ireneusza Chojnackiego. Portal wnp.pl, 08.03.2013 r.

W pierwszym przetargu na białe certyfikaty wpłynęło około 200 ofert. To zaskoczenie in plus, in minus, liczyliście, że będzie więcej zainteresowanych?

- Biorąc pod uwagę potencjalny krąg podmiotów zainteresowanych określony przepisami ustawy o efektywności energetycznej liczba ta jest raczej niewielka. Zauważmy jednak, że przetarg ten został ogłoszony w czasie, kiedy część aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej zawierających regulacje dotyczące możliwości i kryteriów udziału w przetargach obowiązywała względnie niedługo, a co szczególnie istotne, nie zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Gospodarki zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Publikacja tego obwieszczenia nastąpiła dopiero w trakcie przetargu. Pomimo tego wypełniając obowiązek ustawowy zdecydowaliśmy o opublikowaniu stosownego ogłoszenia. Tym bardziej, że wykaz przedsięwzięć był szeroko dyskutowany wcześniej. Ważne jest również, iż przetarg mający na celu wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej jest instrumentem nowym, stąd też nie można wykluczyć, iż część podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem wstrzymała się ze składaniem ofert do pierwszego przetargu, chcąc w późniejszym czasie skorzystać z doświadczeń innych podmiotów.

Jakie sektory gospodarki, gałęzie przemysłu wykazały zainteresowanie przetargiem?

- Znaczną część zainteresowanych stanowią przedsiębiorstwa energetyczne działające na rynku ciepła, w tym przedsiębiorstwa dystrybucyjne. W dalszej kolejności są przemysł, w tym urządzenia potrzeb własnych, przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz oświetlenie.

Jakie projekty zostały zgłoszone, czyli czy widać, że są to projekty już zrealizowane po 01.01. 2011, czy jeszcze niezrealizowane?

- Zasadniczą część zgłoszonych projektów stanowią projekty już zrealizowane.

Oferty w tym pierwszym przetargu na białe certyfikaty zostały otwarte 28 lutego b.r., a kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia przetargu ? Przepisy coś mówią w tej sprawie?

- W przepisach prawa brak jest regulacji dotyczących terminu rozstrzygnięcia przetargu. Podkreślam, iż mówimy o pierwszym przetargu, w trakcie którego - co wydaje się być naturalne - występuje konieczność rozstrzygania kwestii mających charakter precedensowy, które będą miały istotne znaczenie dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zarówno pierwszego, jak i kolejnych przetargów efektywnościowych. To z oczywistych względów będzie miało wpływ na czas trwania postępowania przetargowego. Niewątpliwie czynnikiem mającym także bardzo duży wpływ na czas trwania postępowania przetargowego jest trudna sytuacja kadrowa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE nie otrzymał bowiem żadnych środków na realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy o efektywności energetycznej pomimo, iż potrzeby takie zostały uwzględnione w ocenie skutków regulacji tej ustawy.

Data publikacji : 15.03.2013

Opcje strony

do góry