Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Market coupling na południu w późniejszym terminie

Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki o integracji rynków energii rozmawia z Ireneuszem Chojnackim. Portal wnp.pl, 04.10.2013 r.

- Polska i  Rumunia wyrażały zainteresowanie przystąpieniem do rynku energii utworzonego przez Czechy, Słowację, Węgry i opartego   na mechanizmie market coupling. Rumunia zdecydowała się przystąpić do tego rynku, a Polska nie. Poszło tylko  o godzinę fixingu, czy o coś jeszcze ? 

- W ramach prac nad projektem market coupling w lipcu tego roku Komitet Sterujący 5M MC podjął decyzję o przeprowadzeniu ankiety wśród uczestników rynku na temat przesunięcia bramki Gate Closure Time (GCT) z godz. 11:00 - jaka funkcjonuje na połączonych rynkach Czech, Słowacji i Węgier - na godz. 12:00, czyli godzinę mającą funkcjonować w całej Europie jako model docelowy. Wyniki tych konsultacji miały pomóc regulatorom poszczególnych państw uczestniczących w projekcie w podjęciu wspólnej decyzji w sprawie określenia, czy Projekt 5M MC będzie kontynuowany z GCT o godz. 11:00, czy o godz.12:00. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi regulatorzy przekazali informacje o preferowanym przez uczestników rynku godzinach zamknięcia bramki czasowej na połączonych rynkach 5M MC. Decyzją podjętą przez strony czeską, słowacką, węgierską i rumuńską - preferowaną godziną zamknięcia GCT w projekcie 5M MC  dla uczestników rynków okazała się godzina 11:00. Polscy uczestnicy rynku w zdecydowanej większości opowiedzieli się za  godz.12:00. Warto przy tym  zauważyć, że do tej pory połączone rynki Czech, Słowacji, Węgier miały coupling o godzinie 11:00, natomiast Rumunia nie była połączona z żadnym innym rynkiem. W Polsce połączenie SwePol Link funkcjonuje z GCT o godz.12:00, co w pewien sposób determinuje preferencje polskich uczestników rynku. Co więcej, w europejskim modelu rynku dnia następnego opartym o wspólny projekt PCR (PCR - Price Coupling of Regions, model integracji giełdowych rynków energii - red ), docelowym GCT jest godz. 12:00. Z tego względu wdrażanie innego rozwiązania może generować dodatkowe koszty związane z dostosowaniem infrastruktury do obsługi transakcji o godz. 11. Chcąc kontynuować współpracę wspólnie przyjęto podejście, w ramach którego coupling Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier będzie opracowany z zamknięciem bramki (GCT) dla zbierania ofert o godzinie 11.00.

-  Zakładając, że rynek Rumunia- Czechy-Słowacja- Węgry powstanie to kiedy my się przyłączymy do niego ?

- Przyłączenie polskiego obszaru rynkowego do mechanizmu market coupling 4 M MC, czyli obejmującego Rumunię, Czechy, Słowacje i Węgry  nastąpi w późniejszym terminie w ramach wdrażania docelowego modelu europejskiego i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) . Przyłączenie polskiego obszaru rynkowego do mechanizmu market coupling odbędzie się w w ramach inicjatywy CEE FBMC (Central East Europe Flow Based market coupling). Do tego czasu pięć  giełd energii, przygotowując się do europejskiej integracji rynków, będzie nadal współpracować nad wprowadzeniem rozwiązania PCR przewidzianego jako rozwiązanie dla modelu docelowego. Prace nad projektem 5 M MC, czyli nad połączeniem rynków energii Polski, Rumunii, Czech, Słowacji i Węgier w oparciu o mechanizm market coupling  będą prowadzone nadal.  Bliska współpraca pomiędzy 4 M MC, czyli Rumunią, Czechami, Słowacją, Węgrami  i Polską zostanie zachowana - polska strona będzie informowana o działaniach prowadzonych przez 4 pozostałych partnerów. Należy pamiętać, że w listopadzie planowane jest uruchomienie pilotażowego projektu PCR na rynku Europy Północno-Zachodniej (NWE), co automatycznie przyłączy Polskę poprzez kabel SwePol Link - z GCT na godz. 12:00 - do tego projektu. 

- Jakie są, czy będą krótkoterminowe skutki dla  handlu transgranicznego  energią  tego, że nie łączymy na razie naszego rynku z rynkami energii Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii  ?

- Biorąc pod uwagę znaczący potencjał rynków Czech, Słowacji oraz Węgier, a także Rumunii, polski regulator podjął wszelkie możliwe działania na rzecz połączenia tych rynków i w pełni zaangażował się w projekt 5 M MC.  Jednak w związku z decyzją pozostałych stron projektu odnośnie pozostawienia GCT na godzinie 11:00, dla dalszego łączenia rynków musiałbym podjąć decyzję o wprowadzeniu GCT o godzinie 11:00 również na granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej. Tego typu działanie byłoby nie tylko sprzeczne z interesami i poglądem polskich uczestników rynków wyrażonym w wynikach wspomnianej ankiety, ale przede wszystkim byłoby sprzeczne z wdrażanymi założeniami docelowego modelu wspólnego europejskiego rynku wiążącego się z ujednolicaniem GCT na godz. 12:00. Co więcej, takie rozwiązanie znacząco utrudniłoby działalność uczestnikom rynku w sytuacji istnienia dwóch, nieskoordynowanych mechanizmów market coupling - na północy i na południu, z dwiema różnymi godzinami GCT oraz wprowadzałoby konieczność arbitralnego podziału mocy przez PSE na profile Polska-Niemcy oraz Polska-Czechy /Polska-Słowacja , co zdaniem części uczestników rynku zmniejszyłoby efektywność wykorzystania dostępnych mocy transgranicznych oraz utrudniłoby lub wręcz uniemożliwiło stworzenie rynku finansowego.

Data publikacji : 08.10.2013

Opcje strony

do góry