Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE, Enea i Tauron monopolizują rynek

Portal wnp.pl (red. Ireneusz Chojnacki), 21.05.2018 r.

W 2017 roku w Polsce wskutek dokonanych akwizycji udział rynkowy trzech największych podmiotów produkujących energię elektryczną, mierzony według energii wprowadzonej do sieci, wyniósł 69 proc. wobec 54,9 proc. w 2016 roku - podał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w sprawozdaniu z działalności.

  • W 2017 roku w Polsce udział rynkowy trzech największych podmiotów produkujących energię elektryczną (grupy PGE, Enea, Tauron) wyniósł, jak podał URE, 69 proc., co w porównaniu z 2016 rokiem oznaczało wzrost o 14,1 p. proc.
  • URE poinformował, że w ubiegłym roku największy udział w rynku w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej, który wyniósł 43,5 proc. utrzymywała grupa kapitałowa PGE; jej udział był o 7,7 proc. p. procentowego większy niż w 2016 roku
  • Z wyliczeń URE wynika, że wskaźnik koncentracji HHI (Herfindahla-Hirschmanna) liczony dla produkcji energii elektrycznej w 2017 r. osiągnął wartość pozwalającą na stwierdzenie, że stopień koncentracji na rynku przeszedł ze średniego na wysoki.

W 2017 roku, według sprawozdania Prezesa URE z działalności w ubiegłym roku, największy udział w rynku w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej, który wyniósł 43,5 proc. utrzymywała grupa kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna ( PGE). Podany wskaźnik  był o 7,7 proc. punktu procentowego większy niż w 2016 roku, co było wynikiem, jak zwraca uwagę regulator, przejęcia przez PGE aktywów wytwórczych grupy EDF.

Na drugim miejscu pod względem udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku znalazła się grupa Enea ze wskaźnikiem, jak podał regulator, 15 proc. wobec 9 proc. w roku 2016. Ten znaczący wzrost to także skutek akwizycji, a mianowicie przejęcie przez Eneę firmy Engie Energia Polska, właściciela m.in. elektrowni Połaniec.

Trzecie miejsce pod względem udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku miała, podobnie jak rok wcześniej, grupa Tauron Polska Energia, a jej udział wyniósł 11 proc. wobec 10 proc. w 2016 roku.

- Wskaźnik udziału rynkowego trzech największych podmiotów, mierzony według energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych), w 2017 r. wyraźnie wzrósł i wyniósł 69,0 proc.(co oznacza wzrost o 14,1 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego). Podobnie, wyraźnemu zwiększeniu uległ wskaźnik udziału trzech największych wytwórców w mocy zainstalowanej - o 12,3 punktu procentowego - wyliczył URE.

Regulator podkreślił, że trzej najwięksi wytwórcy prądu elektrycznego (skupieni w grupach kapitałowych PGE, Tauron i Enea, na koniec 2017 roku dysponowali w sumie prawie 2/3 mocy zainstalowanych w Polsce i odpowiadali w ubiegłym roku za prawie 70 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju.

- Przy czym, wśród trzech dominujących podmiotów w rynku wytwarzania energii elektrycznej, w 2017 r. istotnie wzrosło znaczenie wytwórców funkcjonujących w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Enea. Taki stan rzeczy wynika z finalizacji w 2017 r. przejęcia przez wyżej wymienione grupy kapitałowe aktywów wytwórczych z innych grup kapitałowych, tj. odpowiednio: EDF oraz Engie Energia Polska - wskazał regulator.

Prezes URE w sprawozdaniu z działalności za 2017 roku zauważa, że w minionym roku wieloletni trend spadkowy dotyczący w szczególności wskaźników HHI (wskaźnik Herfindahla-Hirschmana) , mierzonych według mocy zainstalowanej oraz według wolumenu energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych), w 2017 r. uległ istotnej zmianie.

- Po kilku latach spadku w 2017 r. oba wskaźniki wyraźnie wzrosły, a ich wzrost wyniósł odpowiednio: 37,1 proc. i 39,1 proc.. Warto podkreślić, że wskaźnik ten liczony dla produkcji w 2017 r. osiągnął wartość pozwalającą na stwierdzenie, że stopień koncentracji na rynku przeszedł ze średniego na wysoki. Natomiast liczony dla mocy zainstalowanej – znajduje się nieznacznie poniżej granicy wysokiej koncentracji- podkreślił w sprawozdaniu regulator.

W 2017 roku wskaźnik HHI dotyczący koncentracji mocy zainstalowanej wyniósł 1795,9 wobec 1309,3 w 2016 roku, a wskaźnik HHI dotyczący koncentracji produkcji energii ( energia wprowadzona do sieci) w ubiegłym roku wyniósł 2281,1 wobec 1640,0 w 2016 roku.

Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) określany jest jako suma kwadratów indywidualnych udziałów w rynku wszystkich przedsiębiorstw tworzących daną gałąź: HHI > 5 000 oznacza koncentrację bardzo wysoką , HHI od 1 800 do 5 000 - koncentrację wysoką, HHI od 750 do 1 800 - koncentrację średnią, a poniżej 750 - niska koncentracją.

W 2017 roku wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2017 r. ukształtował się na poziomie wyższym niż w roku poprzednim i wyniósł 165 852 GWh (wzrost o 1,98 proc.). W tym samym okresie krajowe zużycie energii elektrycznej brutto wyniosło 168 139 GWh i zwiększyło się o 2,13 proc. w porównaniu z 2016 r. Tempo wzrostu krajowego zużycia energii elektrycznej było niższe niż tempo wzrostu PKB w 2017 r., które według wstępnych szacunków GUS wyniosło 4,6 proc.

Data publikacji: 22.05.2018

Opcje strony

do góry