Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji – sprawozdanie roczne

Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.


PREZES URZĘDU
REGULACJI ENERGETYKI
     
DPE-490- 17 (1)/2008/LW  

 

Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw energetycznych
wytwarzających energię elektryczną
w wysokosprawnej kogeneracji

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 9l ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne1), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 15 lutego każdego roku sprawozdanie zawierające dane, o których mowa w  art. 9l ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, dotyczące jednostki kogeneracji za okres poprzedniego roku kalendarzowego, określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji; do wniosku należy dołączyć schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji.

Natomiast w myśl art. 9l ust. 11 ustawy – Prawo energetyczne wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9l ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki:

1)  opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 9l ust. 16, sporządzaną na podstawie badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwie energetycznym dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym, oraz

2)   wniosek o wydanie odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia niedoboru ilości energii elektrycznej wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w sprawozdaniu, wraz z oryginałem potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej2) lub

3)   wniosek o umorzenie odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia nadwyżki ilości energii elektrycznej wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w sprawozdaniu; tak umorzone świadectwa pochodzenia z kogeneracji nie stanowią podstawy do rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, wraz z:
- oryginałem potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej (za
wydaniem decyzji umarzającej świadectwo pochodzenia z kogeneracji) w wysokości 10 zł (zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej);
- oryginałem dokumentu z Towarowej Giełdy Energii S.A. potwierdzającego ilość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9l ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne do wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 11 pkt 2, przepisy ust. 1-4, 6, 8 i 9 stosuje się odpowiednio. Wobec powyższego ww. wniosek należy złożyć do Prezesa URE za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się jednostka kogeneracji określona we wniosku (art. 9l ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne).

Natomiast do umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 pkt 3, przepisy art. 9e ust. 13 i 15-17 oraz art. 9m ust. 2 stosuje się odpowiednio (art. 9l ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne).

W związku z powyższym informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane zaktualizowane załączniki do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji podzielone na dwie grupy:

  1.  załączniki do wniosku składanego za okres roku kalendarzowego;
  2. załączniki do wniosku składanego za okres krótszy niż określony w pkt 1.

Ze względu na pojawiające się pytania informuję również, że na stronie internetowej URE w zakładce: Wytwarzanie energii w kogeneracji / akredytowane jednostki/, zostały skatalogowane wymogi formalno-prawne jakim powinna odpowiadać opinia, o której mowa w art. 9l ust. 11 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Co powinno ułatwić sporządzenie sprawozdania rocznego przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana rachunku, na który należy wnosić opłaty skarbowe, o których mowa powyżej. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na nowy rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, numer rachunku:

BANK HANDLOWY 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

            Jeżeli do wniosku nie zostanie załączony oryginał potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej, co wiąże się z uniemożliwieniem dokonania czynności urzędowej, Przedsiębiorca zostanie wezwany do uiszczenia stosownej opłaty. Brak uzupełnienia potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej, pomimo wezwania do jego przesłania, stanowi przesłankę zwrotu wniosku, na mocy art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego.

             Przypominam również, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne, karze pieniężnej podlega m.in. ten, kto przedkłada Prezesowi URE wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierające dane lub informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

 

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia Wiceprezes
/-/ Marek Woszczyk

 

 

1)  Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

2)  Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.

 

Data publikacji : 24.01.2008
Data modyfikacji : 02.12.2018

Opcje strony

do góry