Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie działań podjętych przez Prezesa URE w związku z licznymi skargami odbiorców gazu – mieszkańców Szczecina i niektórych miejscowości woj. zachodniopomorskiego na wysokie opłaty i złą jakość gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

    

 

Pierwsze skargi odbiorców gazu na znaczny wzrost opłat za dostarczony gaz sygnalizowane były w końcu stycznia bieżącego roku w Gazecie Wyborczej, pisemnych i telefonicznych skargach kierowanych do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie oraz Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie.

Do dnia dzisiejszego do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 30 skarg, które objęte zostały postępowaniem wyjaśniającym, a uwzględniając również skalę problemu badaniem dostaw gazu dla wszystkich odbiorców gazu wysokometanowego na terenie Szczecina i wybranych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego.

W oparciu o wniesione skargi i załączone dokumenty stwierdzono:
-
znaczny wzrost zużycia gazu w wymienionym okresie, który według odbiorców wynikał ze złej jakości gazu,
-
znaczny wzrost opłat za dostarczony gaz na przełomie roku 2007/2008, w oparciu o faktury otrzymane w styczniu 2008 r.

Analiza otrzymanych dokumentów potwierdziła podnoszone zarzuty odbiorców odnośnie dużych i bardzo zróżnicowanych przyrostów zużycia gazu w porównywalnych okresach rozliczeniowych.

W tej sytuacji, uwzględniając interesy odbiorców i konieczność wyjaśnienia przyczyn tak wysokiego wzrostu opłat za dostarczony gaz, poleciłem dyrektorowi Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki kompleksowe badanie i ocenę dostaw gazu ziemnego, zgodnie z właściwością miejscową i udzielonym pełnomocnictwem.

Na obecnym etapie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w którym w oparciu o stosowne wezwania, analizowana jest niezbędna dokumentacja, sukcesywnie przekazywana do Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie przez Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., PGNiG SA, Zakłady Chemiczne Police SA, przedsiębiorstwa ciepłownicze, a dotycząca poświadczeń parametrów jakościowych gazu, przestrzegania wymaganych procedur określonych prawem energetycznym i instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zasad odczytu liczników, badaniem temperatur zewnętrznych, itp.

Jednym z kierunków, który Prezes URE bierze pod uwagę w prowadzonym postępowaniu są warunki techniczne, w tym stan techniczny urządzeń dostawczych i odbiorczych.

Z tego też względu każda skarga niezależnie od złożenia jej do Urzędu Regulacji Energetyki powinna być kierowana do dostawcy gazu − Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA − Gazowni Szczecińskiej, która ma obowiązek badania każdego przypadku indywidualnie.

Informuję również, że dla wyjaśnienia zgłaszanych zastrzeżeń, co do jakości dostarczanego paliwa, przeprowadzone zostaną badania parametrów próbek gazu pobranych u wybranych losowo odbiorców. Badania przeprowadzone zostaną przez niezależne, specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a ich wynik wraz z pełnym raportem bezzwłocznie przekazany do wiadomości publicznej.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 05.02.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry