Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie przesłanek uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

Mając na względzie efekty dotychczasowych działań na rzecz uwolnienia cen energii elektrycznej, w tym konsekwencje:

           

-        Stanowiska Prezesa URE z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia,

-        Komunikatu Prezesa URE z dnia 31 października 2007 r., w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf Prezesowi URE do zatwierdzenia i wydanych w jego następstwie indywidualnych decyzji zwalniających,

-        częściowego wstrzymania wykonania ww. decyzji i czasowego utrzymania obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia wobec odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych G przez przedsiębiorstwa wykonujące zadania sprzedawcy z urzędu na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy zmieniającej1) oraz przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 9d ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne2)

 

oraz biorąc pod uwagę:

 

-        powołanie w dniu 15 lutego 2008 r. przez Ministra Gospodarki grupy roboczej do opracowania aktów prawnych zapewniających odbiorcom słabym ekonomicznie właściwy poziom ochrony na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, a Prezesowi URE odpowiednią rolę i narzędzia regulacyjne na takim rynku, zgodnie z przedłożoną przez Prezesa URE Ministrowi Gospodarki Mapą Drogową uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej „W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”,

 

informuję, iż przewiduję całkowite zwolnienie przedsiębiorstw obrotu z obowiązku przedkładania taryf w obrocie energią elektryczną do zatwierdzenia (również w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych) z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

Uwolnienie tego segmentu rynku energii elektrycznej powinno być poprzedzone wdrożeniem działań zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ochronę odbiorców przed nadmiernym ryzykiem, w tym ryzykiem nieuzasadnionego wzrostu cen energii elektrycznej. Za niezbędne uważam wzmocnienie pozycji najsłabszego odbiorcy na rynku poprzez:

 

  1. zapewnienie mu realnej możliwości zmiany sprzedawcy, na co składa się w szczególności uproszczenie i ujednolicenie w skali kraju procedury zmiany sprzedawcy, skrócenie jej do maksymalnie 30 dni oraz umożliwienie rozliczania odbiorców, którzy zmienią sprzedawcę, na podstawie jednego dokumentu (obejmującego płatność za zakupioną energię elektryczną i usługę jej dystrybucji) oraz dostępu do pełnej, rzetelnej informacji o warunkach funkcjonowania na uwolnionym rynku energii;
  2. wprowadzenie rozwiązań zapewniających odbiorcom w gospodarstwach domowych ciągłość dostaw energii w sytuacjach nieprzewidzianych, poprzez tzw. sprzedaż awaryjną energii elektrycznej realizowaną przez sprzedawcę z urzędu;
  3. wdrożenie rozwiązań systemowych chroniących tzw. odbiorców wrażliwych społecznie przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej i przed „ubóstwem energetycznym”. Rozwiązania takie powinny być skorelowane z funkcjonującymi programami pomocy społecznej i adresowane w pierwszej kolejności do odbiorców, którzy obecnie są beneficjentami dodatków mieszkaniowych i innych form pomocy. Działania państwa w tym zakresie nie powinny ograniczać pro-społecznych i pro- konsumenckich programów realizowanych w ramach dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa energetyczne.

 

Niezależnie od powyższych warunków konieczne jest równoległe wprowadzanie zmian zasad działania rynku energii elektrycznej, zmierzające do wzrostu płynności obrotu energią na rynku hurtowym i obiektywizacji wyceny energii elektrycznej. Ponadto będę kontynuować działania na rzecz wprowadzenia niezależności instytucjonalnej, personalnej i finansowej Prezesa URE oraz wzmocnienia możliwości jego oddziaływania na kształt relacji rynkowych oraz zachowania poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności tych o znaczącej pozycji rynkowej.

 

Proponowany zakres rozwiązań wymaga współpracy wielu organów administracji rządowej oraz aktywnego włączenia się przedsiębiorstw energetycznych, szczególnie operatorów
i sprzedawców do prac koncepcyjnych i wdrożeniowych, tak aby przygotowanie ostatniego etapu uwolnienia cen przeprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora


1) Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1123).

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Data publikacji : 25.02.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry