Nawigacja

Informacja nr 7/2008

Informacja (nr 7/2008) w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne

Warszawa, dnia 25 marca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

Komunikat
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (7/2008)
w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG),
którym napędzane są pojazdy mechaniczne

 

 

 

Mając na uwadze zasady funkcjonowania rynku paliw ciekłych, w tym w szczególności segment tego rynku obejmujący obrót sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne i zważywszy, że:

  1. obowiązujące zasady regulacji sektora gazowniczego (przede wszystkim zasada TPA) pozwalają na niedyskryminacyjny dostęp do sieci gazowych, co umożliwia przyłączenie do sieci dystrybucyjnych urządzeń sprężających gaz przez wszystkie podmioty na równych zasadach,
  2. dostęp do informacji rynkowej dla zainteresowanych podmiotów jest zapewniony dzięki jawności taryf przedsiębiorstw gazowniczych (np. na stronie internetowej www.ure.gov.pl),
  3. rozwój rynku CNG przyczyni się do większej konkurencji na rynku paliw, bowiem  obowiązek przedkładania do zatwierdzenia taryf na obrót paliwem CNG stanowi jedną z barier wejścia na rynek; obecnie rynki konkurencyjne wobec CNG, czyli obrót detaliczny paliwami tradycyjnymi oraz LPG nie mają ograniczeń taryfowych,
  4. rozwój rynku CNG jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, paliwo to jest znacznie czystsze w procesie spalania od tradycyjnych, będących pochodnymi ropy naftowej, ponadto jego stosowanie wydłuża czas eksploatacji pojazdów,
  5. rozwój rynku CNG przyczyni się do dywersyfikacji rynku paliw i łagodzenia skutków gwałtownych zmian cen paliw,

informuję, że
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne, zwolnione zostają wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi.

Jednocześnie przypominam, że:

  1. zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia dla przedsiębiorstwa posiadającego już zatwierdzoną taryfę oznacza, że po upływie okresu obowiązywania posiadanej taryfy albo po wycofaniu z obrotu prawnego decyzji ją zatwierdzającej – w odpowiednim trybie i przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawach szczególnych – przedsiębiorstwo zwolnione nie musi przedkładać do zatwierdzenia kolejnej, ustalonej przez siebie taryfy. Zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy nie oznacza natomiast zwolnienia przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy,
  2. tryb ogłaszania, wejścia w życie i stosowania cen i stawek opłat określony w art. 47 ust. 3 i 4 ustawy − Prawo energetyczne dotyczy jedynie taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE.

Ponadto informuję, że w związku ze zwolnieniem przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne, prowadzony będzie monitoring i kontrola działalności tych przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania ewentualnym zachowaniom ograniczającym konkurencję.

Decyzje indywidualne, wydane zgodnie z art. 49 ustawy − Prawo energetyczne zostaną przekazane za pośrednictwem poczty wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym działającym na rynku obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne, na ich wniosek.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 25.03.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry