Nawigacja

Informacja nr GP-062-36/2008

Informacja (nr GP-062-36/2008) w sprawie uprawnień odbiorców w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej

Warszawa, dnia 7 maja 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

W związku z licznymi pytaniami odbiorców na temat bonifikat przysługujących im od przedsiębiorstw energetycznych w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej uprzejmie informuję, że w § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), określającym standardy jakościowe obsługi odbiorców, ustalone zostały dwa rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

1)  planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej (czas trwania przerwy liczony jest od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej),

2) nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej (czas trwania przerwy liczony jest od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej).

Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I-III i VI dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny łączny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego wyłączeń planowanych i nieplanowanych określa umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa (§ 40 ust. 4). Natomiast dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V (w szczególności odbiorców w gospodarstwach domowych) dopuszczalny czas trwania:

 1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

a) przerwy planowanej – 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej – 24 godzin;

 2) przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich (trwających nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin - § 40 ust. 2 pkt 3) i bardzo długich (trwających nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny - § 40 ust. 2 pkt 4) nie może przekroczyć w przypadku:

a) przerw planowanych – 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych – 48 godzin.

Kwestie bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje § 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.), z którego wynika, że za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa; ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa, ustala się na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach. Bonifikaty te przysługują na wniosek odbiorcy (§ 39 ust. 1 ww. rozporządzenia), który - stosownie do ust. 2 tego przepisu - przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. W celu załatwienia formalności związanych z uzyskaniem bonifikaty w przypadku gdy energia elektryczna dostarczana jest odbiorcy na podstawie jednej umowy tzw. kompleksowej, należy skontaktować się z najbliższym biurem obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej. W przypadku natomiast kiedy odbiorca zaopatrywany jest w energię elektryczną na podstawie dwóch odrębnych umów tj. umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej, z wnioskiem o udzielenie bonifikaty odbiorca występuje na zasadach i w trybie określonym w tych umowach.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 09.05.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry