Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3046,Informacja-nr-182008.html
17.06.2024, 22:38

Informacja nr 18/2008

Informacja (nr 18/2008) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2009 roku

Warszawa, dnia 29 maja 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

 

Działając na podstawie art. 9a ust. 8b i 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”,

ogłaszam

 jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne, obowiązujące w 2009 r. w wysokości:

Ozg = 128,80 [zł/MWh], tj. 100,00 %średniej ceny sprzedaży

energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;

 Ozk = 19,32 [zł/MWh], tj. 15,00 % średniej ceny sprzedaży

energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowych opłat zastępczych, biorąc pod uwagę:

1)   ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

2)   różnicę pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;

3)   poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 30.05.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony