Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych

Warszawa, dnia 2 lipca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
   

I.          Informuję, że decyzjami z dnia 24 i 30 czerwca 2008 r. Prezes URE wyznaczył 4 operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSDe) oraz 6 operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych (OSDg), na kolejny okres sprawowania funkcji OSD.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych:
1)   ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku,
2)  
Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. z/s w Łodzi,
3)  
ENION GRUPA TAURON S.A. z/s w Krakowie,
4)  
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. z/s we Wrocławiu.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych:
1)   Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z/s w Zabrzu,
2)  
Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,
3)  
Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z/s w Warszawie,
4)  
Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z/s w Gdańsku,
5)  
Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z/s w Poznaniu,
6)  
Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z/s w Tarnowie.

II.          Postępowania w sprawie wyznaczenia OSD na kolejny okres były prowadzone z uwagi na fakt, iż w czerwcu 2007 r. 10 podmiotów zostało wyznaczonych na OSD na okres 1 roku.

III.      W przypadku OSDe spółka ENERGA-OPERATOR S.A. została wyznaczona OSD na cały okres obowiązywania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (por. Informację z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia spółki ENERGA-OPERATOR S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego). Natomiast pozostałe spółki zostały wyznaczone OSDe ponownie na czas określony – tj. do 31 grudnia 2008 r. W tym okresie spółki zobowiązały się zakończyć wszelkie przekształcenia związane z wydzieleniem OSD.

W przypadku tej grupy spółek, zakończenie przekształceń do dnia 31 grudnia 2008 r., jest istotne z uwagi na planowane na dzień 1 stycznia 2009 r. uwolnienie rynku energii elektrycznej. Wynika to z kluczowej roli niezależnych OSD dla funkcjonowania tego rynku.

IV.      W przypadku OSDg, pięć spółek zostało wyznaczonych OSD na okres 1 roku, a jedna spółka (Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.) – na okres do 31 grudnia 2008 r.

Ograniczenie okresu wyznaczenia na OSDg w odniesieniu do wszystkich spółek gazowych wynika z faktu, że wszyscy OSDg nadal nie mają zatwierdzonej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w części, o której mowa w art. 9g ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne. W celu realizacji zadań OSD jest bowiem obowiązany do m.in. opracowania takiej IRiESD. Z uwagi na brak rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, występują problemy związane z ustaleniem zasad bilansowania i zarządzania ograniczeniami w IRiESD. W konsekwencji postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia IRiESD nie zostały zakończone.

Natomiast w przypadku MOSD Sp. z o.o. okres obowiązywania decyzji w sprawie wyznaczenia na OSD jest zbieżny z terminem realizacji przekształceń związanych z funkcjonowaniem spółki.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 02.07.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry