Nawigacja

Informacja nr 33/2008

Informacja (nr 33/2008) w sprawie uzasadnionego poziomu cen energii elektrycznej oferowanej przez wytwórców na rynek hurtowy na rok 2009 i lata następne

Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

1.       Monitoring rynku hurtowego, prowadzony przez Departament Promowania Konkurencji URE, pozwolił ocenić, że poziom ceny energii elektrycznej, oferowanej przez wytwórców przedsiębiorstwom obrotu hurtowego w kontraktach na rok 2009, kształtuje się na poziomie około 220 PLN/MWh. Jednocześnie poziom ceny energii elektrycznej przyjmowanej przez przedsiębiorstwa obrotu detalicznego do kalkulacji taryf mieści się w przedziale od 225 PLN/MWh do 265 PLN/MWh.

2.       Oczekiwanie wzrostu ceny energii uzasadniane jest przez przedsiębiorstwa potrzebami inwestycyjnymi i koniecznością poniesienia kosztów wynikających z postępującego zaostrzania wymagań ekologicznych. Co do zasady są to obiektywne przesłanki wzrostu cen energii w ciągu kilku kolejnych lat, jednakże nawet w tych kategoriach nie znajduje uzasadnienia jego oczekiwana skala, a zwłaszcza tempo.

3.       W sprzeczności z żądaniem drastycznego wzrostu ceny rynkowej energii jest jednoczesne żądanie zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, na maksymalnym, przewidzianym ustawą poziomie, co znalazło wyraz w poziomie stawek opłat przejściowych, które, zgodnie z tą ustawą musiały zostać skalkulowane na 2009 rok przez Prezesa URE na podstawie wniosków przedłożonych przez wytwórców.

4.       Podkreślenia wymaga, ze realizacja przedstawionych powyżej oczekiwań na 2009 rok przyniosłaby raptowny wzrost kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną we wszystkich grupach odbiorców, czego konsekwencją byłoby nieakceptowalne zagrożenie spowolnieniem gospodarczym oraz obniżenie stopy życiowej ludności.

5.       Zagrożenie spowolnieniem gospodarczym, ze wszystkimi jego konsekwencjami, jakie wynika z niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynkach finansowych, zmusza do zahamowania wzrostu ceny energii na rok 2009, co leży w interesie zarówno odbiorców jak i samych przedsiębiorstw energetycznych.

6.       Bieżący monitoring cen energii na rynku konkurencyjnym w ciągu roku 2008 pozwolił ocenić, że cena ta ukształtuje się na poziomie 155 PLN/MWh z akcyzą. Powyższe oznacza, że na rok 2009 nie znajduje uzasadnienia żądanie poziomu ceny energii elektrycznej z wytwarzania (w paśmie) powyżej wartości 135 PLN/MWh bez akcyzy.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 01.12.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry