Nawigacja

Informacja nr 37/2019

Informacja Prezesa URE (nr 37/2019) w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

Zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzanej działalności - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

W związku z powyższym informuję, że Koncesjonariusze zobowiązani do złożenia formularza – Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywana do prowadzenia działalności lub jego aktualizacji powinni składać ww. formularze do Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z właściwością miejscową (zależnie od siedziby).

Wyjątkiem są Przedsiębiorcy którzy:

  • wykonują równocześnie działalność dotyczącą paliw ciekłych inną niż obrót paliwami ciekłymi (np. magazynowanie paliw ciekłych);
  • posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • wykonują działalność wymagającą uzyskania koncesji wyłącznie w zakresie dotyczącym biopaliw ciekłych;
  • posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi i eksploatują więcej niż 20 stacji paliw ciekłych;
  • wykonują działalność w zakresie obrotu paliwami z zagranicą;
  • wykonują obrót paliwami ciekłymi, które stanowią również benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny i/lub nafty do silników odrzutowych;
  • posiadają siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego.

Przedsiębiorcy zaliczający się do powyższej grupy powinni przedkładać ww. informację do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie na adres: Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Powyższy formularz można również złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), adres skrytki: /URE/SkrytkaESP 

Data publikacji : 30.05.2019
Data modyfikacji : 24.11.2020

Opcje strony

do góry