Nawigacja

Oddziały Terenowe

Oddziały terenowe URE realizują swoje zadania na podstawie statutu Urzędu Regulacji Energetyki . Szerokie kompetencje OT URE łączy jeden wspólny aspekt - lokalny charakter rynku, na którym działalność prowadzą przedsiębiorstwa podlegające regulacji w wykonaniu oddziałów.

OT URE są w szczególności odpowiedzialne za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na:
  • wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem (w tym w kogeneracji), a także wytwarzanie energii elektrycznej (w tym w kogeneracji) oraz w źródłach odnawialnych wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, hydroenergię, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię pozyskiwaną z wodoru odnawialnego, energię pozyskiwaną z biometanu oraz energię pozyskiwaną z biogazu,
  • dystrybucję i obrót paliwami gazowymi dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne,
  • dystrybucję i obrót energią elektryczną dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne,
  • dystrybucję energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących równocześnie działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji,
  • obrót paliwami ciekłymi, z wyłączeniem przypadków równoczesnego wykonywania innej działalności dotyczącej paliw ciekłych wymagającej uzyskania koncesji,
  • magazynowanie energii elektrycznej,
 • kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
 • wydawanie decyzji nakazującej dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji,
 • rozpatrywanie wniosków o zatwierdzanie taryf oraz zwalnianie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność
  w zakresie przedstawionym powyżej oraz obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji w źródłach odnawialnych, w tym w źródłach, w których występuje współspalanie paliw kopalnych i biomasy lub biogazu,
 • kontrolowanie stosowania taryf przez wyżej wymienione przedsiębiorstwa,
 • monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie, na wniosek odbiorcy, dotrzymywania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii oraz standardów obsługi odbiorców,
 • przetwarzanie zgromadzonych w portalu Platforma Paliwowa informacji o rodzajach
  i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych,
 • monitorowanie realizacji obowiązku świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych
  i energii elektrycznej oraz usług przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • współpracę z właściwymi samorządami województw i wojewodami w zakresie planowania zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię,
 • kontrolowanie przestrzegania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych
  i energii elektrycznej, w razie wprowadzenia takich ograniczeń,
 • prowadzenie rejestru odmów przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwa energetyczne działające w granicach zasięgu terytorialnego oddziału,
 • monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie warunków przyłączenia podmiotów do sieci i ich realizacji oraz utrzymywania sieci
  w należytym stanie technicznym,
 • weryfikację instrukcji ruchu i eksploatacji sieci operatorów, o których mowa w art. 9d
  ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne,
 • prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji,
 • realizację zadań związanych z weryfikacją wykonania obowiązku podejmowania działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej,
 • gromadzenie sprawozdań przedsiębiorstw posiadających koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła dotyczących działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,
 • monitorowanie skarg zgłaszanych przez odbiorców energii elektrycznej
  w gospodarstwach domowych,
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie aktów powołania, zmiany i odwołania komisji kwalifikacyjnych (wyłącznie Północny OT w Gdańsku),
 • prowadzenie rejestru klastrów energii oraz gromadzenie sprawozdań koordynatorów klastrów energii (wyłącznie Środkowo-Zachodni OT w Łodzi).
do góry