Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/inne-akty-prawne-ue/4950,Europejski-Pakiet-Infrastrukturalny-European-Infrastructure-Package-EIP.html
26.05.2024, 16:51

Europejski Pakiet Infrastrukturalny (European Infrastructure Package - EIP)

Harmonogram prac:

  • Projekt rozporządzenia ws. wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (Regulation on guidelines for trans-European energy infrastructure) został ogłoszony 19 października 2011 r. Rozporządzenie wchodzi w skład tzw. Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego.
  • Rozporządzenie zostało przyjęte 17 kwietnia 2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L115/39 25 kwietnia 2013 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009).
  • Rozporządzenie weszło w życie 20. dnia po jego opublikowaniu, tj. 15 maja 2013 r.
  • Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r., z wyjątkiem art. 14 i 15, które stosują się od dnia rozpoczęcia stosowania odpowiedniego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”.

Cel:

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie korzystnych warunków dla modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej oraz transgranicznych połączeń międzysystemowych, co z kolei będzie krokiem w kierunku budowy europejskiego rynku energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskeij, Unia Europejska wyda na inwestycje w sektorze energetycznym 9,1 miliarda euro (w latach 2014-2020). Fundusze te będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów będących przedmiotem  wspólnego zainteresowanie (Projects of Common Interest - PCIs), które są niezbędne dla realizacji przyjętych przez KE energetycznych priorytetowych obszarów i korytarzy infrastrukturalnych.

Polska uczestniczyć będzie w 5 korytarzach energetycznych (elektroenergetycznych i gazowych).

Dla energii elektrycznej są to:

  1. Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (North-South electricity interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe) - połączenia międzysystemowei linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnićpełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródełodnawialnych.
  2. Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do energii elektrycznej (BEMIP electricity) - połączenia międzysystemowe pomiędzy państwami regionu bałtyckiego i wzmocnienie infrastruktury sieci wewnętrznej, odpowiednio, w celu zakończenia izolacji państw bałtyckich i wsparcia integracji rynkowej w regionie.

Dla gazu zaś:

  1. Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe) - regionalne połączenia gazowe pomiędzyregionem Morza Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i Egejskim oraz MorzemCzarnym, mające w szczególności zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwodostaw gazu.
  2. Południowy korytarz gazowy (Southern Gas Corridor) - przesył gazu z regionu Morza Kaspijskiego, AzjiŚrodkowej, Bliskiego Wschodu i wschodniego regionu Morza Śródziemnego do Uniiw celu wzmocnienia dywersyfikacji dostaw gazu.
  3. Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do gazu(BEMIP gas) -infrastruktura mająca zakończyć izolację trzech państwbałtyckich i Finlandii oraz ich zależność od jednego dostawcy oraz zwiększyćdywersyfikację dostaw w regionie Morza Bałtyckiego.
Data publikacji : 12.10.2012
Data modyfikacji : 20.05.2013

Opcje strony