Nawigacja

REMIT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nakłada na uczestników hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego obowiązek polegający na tym, że każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny.

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła akty wykonawcze do REMIT, tj. rozporządzenie Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 grudnia 2014 r. i weszło w życie z dniem 7 stycznia 2015 r. Treść rozporządzenia jest dostępna w zakładce „Dokumenty REMIT”.

Z przepisów REMIT wynika, że krajowe rejestry uczestników rynku muszą zostać utworzone nie później niż trzy miesiące od daty przyjęcia rozporządzenia wykonawczego.

W związku z powyższym krajowe rejestry uczestników rynku powinny zostać utworzone nie później niż do 17 marca 2015 r. Natomiast obowiązek zgłaszania przez uczestników rynku do ACER kontraktów powstaje z dniem 7 października 2015 r. - dla kontraktów standardowych (tj. dziewięć miesięcy od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych) oraz z dniem 7 kwietnia 2016 r. - dla pozostałych kontraktów (tj. piętnaście miesięcy od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych).

Data publikacji : 15.03.2015
Data modyfikacji : 23.11.2018

Opcje strony

do góry