Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie pobierania przez ACER opłat REMIT

18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję z 17 grudnia  2020 r. wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z  5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)[1]. Na mocy tej decyzji, od 1 stycznia 2021 r. ACER zacznie pobierać opłaty za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji zgłaszanych przez uczestników rynku lub podmioty działające w ich imieniu na podstawie art. 8 rozporządzenia REMIT[2] (dalej: „opłaty REMIT”) w sposób i w wysokości określonych w przedmiotowej decyzji.

Przed wydaniem ww. decyzji, zgodnie z art. 32 ust. 2 powołanego rozporządzenia 2019/942, Komisja Europejska od 8 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. przeprowadziła publiczne konsultacje dotyczące opłat REMIT[3].

W wyniku konsultacji ustalono, że powyższe opłaty będzie wnosił corocznie każdy podmiot raportujący dane do ACER, zarejestrowany zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego[4], jako RRM (Registered Reporting Mechanism).

Roczna opłata REMIT, jaką „z góry” na dany rok musi uiścić każdy RRM, została oparta na dwóch rodzajach  składników:

  1. składnik ryczałtowy opłaty z tytułu wpisu w wysokości 9 000 EUR,
  2. składnik opłaty oparty na zapisach transakcji obliczony zgodnie z art. 6 przedmiotowej  decyzji, chyba że zarejestrowany mechanizm sprawozdawczy przekazuje wyłącznie podstawowe dane.

Podstawę do kalkulacji przez ACER składnika zmiennego opłaty stanowi ilość rekordów z danymi transakcyjnymi przekazanymi do ACER w poprzednim roku kalendarzowym przez każdy podmiot posiadający status RRM, z uwzględnieniem siedmiu poziomów kwotowych odpowiadających siedmiu przedziałom ilościowym przekazywanych rekordów z danymi.

Wysokość ww. składników opłaty została skalkulowana w oparciu o kwotę budżetu niezbędnego do realizacji zadań ACER związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem informacji zgłaszanych przez uczestników rynku lub podmioty działające w ich imieniu na podstawie art. 8 rozporządzenia REMIT, przyjętego w dokumencie programowym ACER opracowanym na podstawie art. 20 rozporządzenia 2019/942.

Informujemy również, że ACER przygotował dodatkowy dokument „Questions and Answers on REMIT Fees; Version: 1, 17 December 2020”[5], wyjaśniający techniczne i operacyjne aspekty opłat, które ACER będzie pobierał na podstawie przedmiotowej decyzji.[1] Decyzja Komisji (UE) 2020/2152 z 17 grudnia 2020 r. w sprawie opłat należnych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki z tytułu gromadzenia, obsługi, przetwarzania i analizy informacji zgłaszanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011

(EUR-Lex - 32020D2152 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2152&qid=1608301537898

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011, str. 1, dalej: „rozporządzenie REMIT").

[4] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE. L Nr 363, str. 121 – dalej: „rozporządzenie wykonawcze”).

Data publikacji : 21.12.2020
Data modyfikacji : 21.12.2020

Opcje strony

do góry