Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek energii: nowe, bardziej czytelne wytyczne ACER dotyczące stosowania REMIT

Po 10 latach funkcjonowania wytycznych, ACER przebudowuje ich strukturę

Europejska Agencja Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała aktualizację wytycznych dotyczących obszaru REMIT pt. „ACER Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency”.

Jest to już szósta aktualizacja wytycznych. ACER podkreśla, że całkowicie zmieniona struktura dokumentu jest bardziej intuicyjna i przystępna dla uczestników rynku. Co ważne, ACER w formie tabelarycznej dokonała rozdziału różnych rodzajów kontraktów przyporządkowując ich poszczególne rodzaje do przepisów rozporządzenia REMIT.

Co jeszcze możemy znaleźć w zaktualizowanych wytycznych:

 • wyjaśniono podstawowe pojęcia zawarte w rozporządzeniu REMIT[1], dotyczące m. in. „produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym”, „hurtowego rynku energii”, „uczestnika rynku” czy „informacji wewnętrznej”;
 • uzupełniono informacje na temat zakazów wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji/próby manipulacji na rynku, wzbogacając wytyczne licznymi przykładami niedozwolonych praktyk.

Urząd Regulacji Energetyki zachęca do zapoznania się z aktualizacją wytycznych, zwracając jednocześnie uwagę, że nie są one wiążącym prawnie dokumentem.

***

 • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
 • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. 17 marca br.  Prezes URE został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators).
 • REMIT to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, które weszło w życie w dniu 28 grudnia 2011 r. REMIT po raz pierwszy wprowadza spójne ramy dla całej UE w zakresie:
  • zdefiniowania nadużyć na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego, w postaci manipulacji, próby manipulacji oraz nieuprawnionego wykorzystywania informacji wewnętrznej
  • wyraźnego zakazu manipulacji na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego, próby manipulacji oraz nieuprawnionego wykorzystywania informacji wewnętrznej
  • ustanowienia nowych ram monitorowania hurtowych rynków energii w celu wykrycia i powstrzymania manipulacji oraz nieuprawnionego wykorzystywania informacji wewnętrznych
  • egzekwowania zakazów i sankcji za nadużycia na rynku.
 • ACER regularnie opracowuje i aktualizuje niewiążące prawnie wytyczne dotyczące stosowania REMIT, tak aby odzwierciedlały zmieniające się warunki rynkowe, w tym otoczenie prawne, najnowsze doświadczenia zdobyte przez ACER i krajowe organy regulacyjne, a także informacje otrzymane od uczestników rynku i innych interesariuszy.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. REMIT).

Data publikacji : 09.09.2021

Opcje strony

do góry