Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1/4297,Dz-U-z-2011-r-Nr-176-poz-1052.html
2020-07-04, 11:11

Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji : 26.07.2011
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony