Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca posiedzenia Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej, które odbyło się w Brukseli 26 kwietnia 2006 roku

W posiedzeniu Prezesa URE reprezentował p. Rafał Gawin z Departamentu Promowania Konkurencji.

Spośród dyskutowanych zagadnień na szczególną uwagę zasługują:

  • definicja regionalnych rynków energii, w tym indykatywnego charakteru oraz nieuwzględnienia kilku krajów, m.in. Norwegii, Bułgarii i Rumunii, które nie są członkami UE;
  • odniesienie zapisów wytycznych w zakresie koordynacji działań do obszarów poszczególnych regionów, a nie do działań między regionami;
  • stosowanie metod wyznaczania zdolności przesyłowych opartych na rzeczywistych przepływach w sieci – problem przepływów kołowych (loop flows);
  • uwzględnienia w zapisach projektu wytycznych zasad współpracy w zakresie wymiany międzysystemowej z krajami nie będącymi członkami Unii Europejskiej (projekt ostatecznie odrzucony przez KE);
  • zagadnień dotyczących publikacji danych o systemie elektroenergetycznym, w szczególności dotyczących planowanej i bieżącej generacji oraz wyłączeń elementów systemu (w tym zakresie Polska zgłosiła propozycję nałożenia obowiązku na uczestników rynku przekazywania takich danych do OSP – punkt został przyjęty);
  • uzyskiwanie i wydatkowanie przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych – podniesiono problem zgodności wydatkowania przychodów z Rozporządzeniem 1228 w przypadku, gdy udostępnianie tych zdolności odbywa się bez ograniczeń (mniejszy popyt, niż możliwości techniczne). Takie przypadki zdarzają się sporadycznie (np. w aukcjach dobowych) i dotyczą głównie połączeń komercyjnych.

Wnioski

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do pierwotnej wersji wytycznych przedstawionej przez ERGEG, wersja obecna nie nakłada na Regulatorów dodatkowych obowiązków związanych z formalnym zatwierdzaniem zasad zarządzania ograniczeniami. Rola organów Regulacji, co wynika z Dyrektywy 54/2003/WE oraz z Rozporządzenia 1228/2003, sprowadza się do monitorowania zasad zarządzania ograniczeniami oraz podejmowania odpowiednich działań w wyniku stwierdzenia niezgodności z zapisami Rozporządzenia. Integracja rynków krajowych będzie odbywała się w ramach Inicjatyw Regionalnych.

Do dodatkowych zadań Regulatora będzie należało sporządzanie okresowych raportów dotyczących funkcjonowania zasad zarządzania ograniczeniami oraz wydatkowania przez OSP przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.

Projekt wytycznych skupia się na działaniach regionalnych i ma na celu dalszą integrację rynków w ramach regionów. Problem integracji regionów został poruszony tylko w jednym punkcie wytycznych i ma bardzo ogólny charakter.

Data publikacji : 26.04.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony

do góry