Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/1818,Notatka-informacyjna-dotyczaca-XIV-spotkania-Grupy-Zadaniowej-ds-Energii-Elektry.html
18.07.2024, 09:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca XIV spotkania Grupy Zadaniowej ds. Energii Elektrycznej (Electricity Focus Group – EFG) ERGEG oraz XXIV spotkania Grupy Roboczej ds. Energii Elektrycznej (Electricity Working Group – EWG) CEER. 15 maja 2006 roku,

W spotkaniach Prezesa URE reprezentował p. Robert Guzik z Departamentu Promowania Konkurencji.

1. W trakcie spotkania EFG zdecydowano, iż do najważniejszych zagadnień wymagających wypracowania wspólnego podejścia Regulatorów należą kwestie powołania Europejskiego Regulatora lub rozszerzenia uprawnień ERGEG. Powołania Obserwatorium Rynku oraz Europejskiego Centrum Sieci Energetycznych.

Kierujący poszczególnymi zespołami zadaniowymi poinformowali o postępie prac w zespołach:

  • ESO TF opracował dokument: „ERGEG Guidelines for Good Practice for Balancing Markets Integration”, który po dyskusji został przyjęty i będzie przedstawiony do publicznych konsultacji.
  • CBT TF prowadzi prace nad modyfikacja projektu wytycznych do rozporządzenia 1228?2003 w sprawie rekompensat międzyoperatorskich.
  • REM TF przekazał informację o przygotowywanym dokumencie dotyczącym porównania ram prawnych i kompetencji Regulatorów oraz o zbieraniu danych na temat infrastruktury przesyłowej do raportu porównującego rolę i uprawnienia poszczególnych OSP w odniesieniu do inwestycji strategicznych.

2. W trakcie spotkania EWG, kierujący zespołami zadaniowymi poinformowali o postępie prac w zespołach:

  • EMD TF poinformował o opracowywanym projekcie dokumentu: „Comparative Analysis of the Role of Power Exchanges” (Analiza porównawcza roli Giełd Energii), który następnie był przedmiotem szczegółowej dyskusji.

Wnioski

Podczas posiedzenia kilkukrotnie zwracano uwagę na kwestię tzw. Regulatory Gap, czyli braku jednolitości uprawnień Regulatorów w poszczególnych krajach i braku kompetencji do organizowania rynku, w kontekście proponowanego w Zielonej Księdze powołania Euroregulatora. Podkreślano, iż Regulator pełni kluczową rolę na rynku już działającym, natomiast do budowy struktur rynkowych potrzebna jest polityczna wola rządów. Jednocześnie w kilku krajach obserwuje się tendencje do ograniczania uprawnień organów regulacyjnych.

Data publikacji : 15.05.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony